Dofinansowanie z ZFŚS a przychód pracownika - praktyczne wskazówki

Dofinansowanie z ZFŚS a przychód pracownika - praktyczne wskazówki
Dowiedz się, jakie są źródła dofinansowania „wczasów pod gruszą” oraz czy wszyscy pracodawcy są zobowiązani do tworzenia ZFŚS. Odpowiemy także na pytanie, czy dofinansowanie do wypoczynku w postaci „wczasów pod gruszą” wypłacone ze środków ZFŚS jako nieodpłatne świadczenie jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy.

Dofinansowanie z ZFŚS a przychód pracownika - praktyczne wskazówki

Dowiedz się, jakie są źródła dofinansowania „wczasów pod gruszą” oraz czy wszyscy pracodawcy są zobowiązani do tworzenia ZFŚS. Odpowiemy także na pytanie, czy dofinansowanie do wypoczynku w postaci „wczasów pod gruszą” wypłacone ze środków ZFŚS jako nieodpłatne świadczenie jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy.

Wakacyjne wsparcie ze strony zakładów pracy najczęściej ma postać dofinansowania do wypoczynku realizowanego przez pracowników oraz członków ich rodzin we własnym zakresie, określanego popularnie jako „wczasy pod gruszą”.

Źródła takiego dofinansowania mogą być różne, ale z reguły pracodawcy pokrywają ponoszone w tym celu wydatki:

•  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), • ze środków obrotowych zakładu pracy,

•  ze świadczenia urlopowego.

Dofinansowanie z ZFŚS a przychód pracownika

Obowiązek tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynika z ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS). W myśl jej przepisów zasadniczo ciąży on na pracodawcach:

•  zatrudniających według stanu na początek roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,

•  prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Natomiast pozostałym pracodawcom, mającym mniej niż 50 pracowników, fundusz socjalny wolno utworzyć na zasadzie dobrowolności.

ZFŚS zasadniczo tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych (art. 5 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Obowiązki zaś związane z jego administrowaniem spoczywają na pracodawcy, który ponosi także koszty dokonywanych w tym celu odpisów.

Ze środków ZFŚS pokrywane są różnego rodzaju świadczenia, w tym oczywiście także związane z szeroko rozumianym wypoczynkiem. Przy czym ich beneficjentami mogą być nie tylko pracownicy firmy, w której funkcjonuje fundusz socjalny, ale także członkowie ich rodzin oraz byli pracownicy, w tym emeryci i renciści.

Należy pamiętać o tym, że jeśli dofinansowanie do wczasów pracowników czy kolonii i obozów dla ich dzieci, zakupu karnetów uprawniających do korzystania z basenów, siłowni i innych obiektów sportowych albo wycieczek krajoznawczych odbywa się ze środków ZFŚS – to przy przyznawaniu i ustalaniu wysokości tych świadczeń powinno być uwzględniane kryterium socjalne.

Oznacza to, że pracodawca w omawianym zakresie powinien kierować się sytuacją życiową, rodzinną i materialną pracownika (art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Zasady takiego dofinansowania muszą być określone w zakładowym regulaminie funduszu socjalnego.

Dofinansowanie do wypoczynku w postaci „wczasów pod gruszą” wypłacone ze środków ZFŚS jako nieodpłatne świadczenie jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku wartość ww. świadczenia będzie podlegać u tej osoby opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przepisy przewidują bowiem możliwość zwolnienia od tego podatku do określonej wysokości świadczeń związanych z organizacją lub zwrotem kosztu wypoczynku pracowników, jeśli zostaną spełnione wskazane w tym zakresie, ustawowe warunki. Podstawą do zastosowania wspomnianej preferencji podatkowej będzie w takim przypadku art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Na jego podstawie wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej (o której mowa w ustawie o ZFŚS) rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Przy czym rzeczowymi świadczeniami w rozumieniu tego przepisu nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary bądź usługi.

Dofinansowanie pracownikowi z ZFŚS „wczasów pod gruszą” podlega zwolnieniu od PIT, ale tylko w ramach limitu rocznego 380 zł. Pod kątem tego zwolnienia zakład pracy powinien wziąć pod uwagę wypłacone w tym samym roku inne świadczenia z ZFŚS.

Wartość wskazanych świadczeń w roku podatkowym powinna być zatem zsumowana i jeśli w wyniku tej operacji wystąpi nadwyżka powyżej ww. kwoty 380 zł, wówczas różnicę należy zaliczyć do przychodów pracownika podlegających PIT. Następnie od tych przychodów pracodawca powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wykazać je w rocznej informacji PIT-11 (względnie w sporządzonym za pracownika zeznaniu PIT-40).

Przykład

Dopłata do wczasów

W lipcu 2017 roku pracownik otrzymał od pracodawcy dofinansowanie do wczasów w kwocie 530 zł. Świadczenie zostało sfinansowane ze środków ZFŚS. Dotychczas w bieżącym roku pracownik nie był beneficjentem tego rodzaju świadczeń (ani ze wspomnianego funduszu, ani z funduszy związków zawodowych). Otrzymana przez niego kwota korzysta ze zwolnienia od podatku do wysokości 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT). Natomiast nadwyżkę ponad tę kwotę, w wysokości 150 zł (tj. 530 zł – 380 zł), zakład pracy powinien doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy osiągniętych przez tego pracownika w lipcu br. i opodatkować na zasadach ogólnych.

Przykład

Kolejne świadczenie z ZFŚS

W sierpniu 2017 roku zakład pracy przekazał swojemu pracownikowi dofinansowanie do wczasów w wysokości 260 zł, sfinansowane z ZFŚS. Ponieważ wspomniany pracownik już wcześniej, tj. w marcu br., otrzymał z okazji Świąt Wielkanocnych paczkę z artykułami spożywczymi o wartości 170 zł, której koszt został również pokryty z ZFŚS, w jego przypadku trzeba opodatkować nadwyżkę łącznej wartości ww. świadczeń ponad roczny limit 380 zł, czyli 50 zł (tj. 170 zł + + 260 zł – 380 zł). Zwolniona od PIT z tytułu dofinansowania do wypoczynku będzie natomiast kwota 210 zł (tj. 380 zł – 170 zł).

Skutki dla pracownika sfinansowania wczasów ze środków obrotowych

„Wczasy pod gruszą” mogą być dofinansowane nie tylko z ZFŚS, ale również ze środków obrotowych pracodawcy. Przy czym dotyczy to zarówno pracodawców, którzy nie utworzyli funduszu socjalnego, jak i firm, które z różnych względów nie zdecydowały się na pokrycie omawianych wydatków ze źródła, o którym mowa, pomimo że taki fundusz u nich funkcjonuje. Trzeba jednak podkreślić, że ze względu na mniejszą opłacalność takiego rozwiązania w praktyce dofinansowanie do wczasów czy kolonii ze środków obrotowych pracodawcy stosowane jest znacznie rzadziej niż wypłaty z ZFŚS.

Wynika to z faktu, że dofinansowanie do takiego wypoczynku wypłacone pracownikowi ze środków obrotowych zakładu pracy będzie dla tej osoby w całości przychodem podlegającym opodatkowaniu. Przepisy nie przewidują bowiem tutaj żadnych zwolnień podatkowych, tak jak w przypadku świadczeń pokrywanych ze środków ZFŚS.

Przykład

Środki obrotowe firmy

We wrześniu 2017 roku zakład pracy przekazał swojemu pracownikowi dofinansowanie do wypoczynku na kwotę 380 zł. Wydatek, o którym mowa, został pokryty ze środków obrotowych firmy. Wartość przedmiotowego świadczenia podlega opodatkowaniu PIT w pełnej wysokości.

Natomiast pozostałym pracodawcom, mającym mniej niż 50 pracowników, fundusz socjalny wolno utworzyć na zasadzie dobrowolności. ZFŚS zasadniczo tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych (art. 5 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Dofinansowanie do wypoczynku w postaci „wczasów pod gruszą” wypłacone ze środków ZFŚS jako nieodpłatne świadczenie jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Przepisy przewidują możliwość zwolnienia od podatku do określonej wysokości świadczeń związanych z organizacją lub zwrotem kosztu wypoczynku pracowników, jeśli zostaną spełnione wskazane w tym zakresie, ustawowe warunki.

Warto zapamiętać:

Obowiązek tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynika z ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS). W myśl jej przepisów zasadniczo ciąży on na pracodawcach:

  • zatrudniających według stanu na początek roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Zbiór informacji na temat na temat dofinansowania do wypoczynku pracownika znajdziesz w e-kursie Dofinansowanie do wypoczynku pracownika 2017

Po szkoleniu zdobędziesz pewność czy:

  • wszyscy pracodawcy są zobowiązani do tworzenia ZFŚS,
  • pracodawca u którego dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz członków ich rodzin, w tym dzieci, pokrywane jest ze środków ZFŚS, może zaliczyć wartość przekazanych w tym celu środków do kosztów uzyskania przychodów,
  • dopłacając do wypoczynku pracowników oraz członków ich rodzin pracodawcy występują jako podatnicy VAT, a te świadczenia podlegają wspomnianemu podatkowi czy jeśli źródłem dofinansowania do wczasów są środki z ZFŚS powstaje konieczność wykazania VAT należnego od przekazanych z tego tytułu środków pieniężnych,
  • świadczenie polegające na nieodpłatnym korzystaniu przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych podlega opodatkowaniu jako jego przychód ze stosunku pracy.

Zacznij e-kurs już dziś. Kliknij tutaj »

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel