Dowiedz się, jakie limity podatkowe będą obowiązywać od 2017 roku

Dowiedz się, jakie limity podatkowe będą obowiązywać od 2017 roku
Od nowego roku wzrosną niektóre limity podatkowe, gdyż kurs euro z początku października, będący podstawą obliczeń jest wyższy niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2017 roku małym podatnikiem w PIT, CIT i VAT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2016 roku nie przekroczy 5.157.000 zł.

Dowiedz się, jakie limity podatkowe będą obowiązywać od 2017 roku

Od nowego roku wzrosną niektóre limity podatkowe, gdyż kurs euro z początku października, będący podstawą obliczeń jest wyższy niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2017 roku małym podatnikiem w PIT, CIT i VAT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2016 roku nie przekroczy 5.157.000 zł.

Wyliczenie limitów na kolejny rok, które określają ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości są ustalane na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

W tym roku pierwszy dzień roboczy przypada na poniedziałek 3 października 2016 r. Oznacza, że kwoty limitów będą obliczane w oparciu o ten dzień. Kurs euro z 3 października 2016 r. (tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2016) wynosi 4,2976 zł.

W związku z tym, że jest on wyższy (4,2976 zł) w porównaniu do roku ubiegłego (4,2437 zł) wzrośnie wysokość kwot, które są wyszczególnione w ustawach podatkowych i ustawie o rachunkowości.  

Mały podatnik w podatku dochodowym

W 2017 roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie osoba, której przychód w 2016 roku nie przekroczył 1.200.000 euro. W przeliczeniu będzie to kwota 5.157.000 zł, która jest o 65.000 zł wyższa od obecnie obowiązującej. W 2016 roku kwota graniczna wynosi 5.092.000 zł.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W dniu 3 października 2016 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,2976 zł (tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2016). Wyliczenie przedstawia się następująco:

1.200.000 euro 4,2976 zł = 5.157.120 zł, czyli po zaokrągleniu 5.157.000 zł

Mały podatnik w VAT

Podobny limit, który dotyczy małych podatników w PIT i CIT obowiązuje w VAT. Status małego podatnika VAT będzie miał podatnik, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. 

W 2017 roku po przeliczeniu na złote polskie będzie to kwota 5.157.000 zł. Małym podatnikiem może być też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. W 2017 roku po przeliczeniu na złote polskie i zaokrągleniu będzie to kwota 193.000 zł.

WAŻNE

W 2016 roku kwoty graniczne wynoszą 5.092.000 zł oraz 191.000 zł.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W dniu 3 października 2016 r. kurs euro był równy 4,2976 zł (tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2016), więc wyliczenie limitów jest następujące:

1.200.000 euro x 4,2976 zł = 5.157.120 zł. Po zaokrągleniu jest to 5.157.000 zł

45.000 euro x 4,2976 zł = 193.392 zł. Po zaokrągleniu jest to 193.000 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych można stosować w 2017 roku w przypadku przychodów:

 • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie,
 • wyłącznie z tytułu udziału w spółce – od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników,

– jeżeli przychody tych podatników w 2016 roku nie przekroczą równowartości w złotych 150.000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Na podstawie tabeli kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2016 z 3 października 2016 r. kurs euro był równy 4,2976 zł. Oznacza to, że kwotą graniczną w 2017 roku będzie 644.640 zł – 150.000 x 4,2976 zł (w 2016 roku była to kwota 636.555 zł). Nie stosuje się tu zaokrągleń.

Jeżeli podatnik nie przekroczył tej kwoty w roku 2016, nadal może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli natomiast uzyska wyższy przychód to od 2017 roku musi wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych lub 19-proc. podatkiem liniowym. Natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w 2017 roku ma zawsze prawo wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania.

Kwartalnie ryczałt mogą płacić w 2017 roku natomiast podatnicy, którzy w 2016 roku osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro, czyli 107.440 zł (w 2016 roku kwotą graniczną było 106.092,50 zł),

b) w formie spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą kwoty 25.000 euro, czyli 107.440 zł (w 2016 roku kwotą graniczną było 106.092,50 zł). 

Jaki będzie limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

2017 roku kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w przeliczeniu 215.000 zł (w 2016 roku był to nieco niższy limit w wysokości 212.000 zł).

Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.        
Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonujemy według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Oznacza to, że limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, który obowiązuje w 2017 roku wyniósł:

 • 50.000 ⅹ 4,2976 zł = 214.880 zł, czyli w zaokrągleniu stanowi to kwotę 215.000 zł.

Kiedy powstanie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 roku, gdy ich przychody za 2016 rok wyniosą, co najmniej 1.200.000 euro. Kwotę tą przelicza się na złote polskie po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2016, średni kurs euro z 3 października 2016 r. wyniósł 4,2976 zł. Limit wyniesie zatem 5.157.120 zł (1.200.000 euro ⅹ 4,2976 zł).

Oznacza to, że jeśli w 2016 roku przychody podmiotu wyniosą co najmniej 5.157.120 zł, to w 2017 roku, będzie musiał prowadzić księgi rachunkowe. W 2016 była to kwota niższa, gdyż wynosiła 5.092.440 zł.


Limity obowiązujące w latach 2017 i 2016 – porównanie

 

Wskaźniki

2017

2016

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

644.640 zł

636.555 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – kwartalny

107.440 zł

106.092,50 zł

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

215.000 zł

212.000 zł

Mały podatnik w VAT

5.157.000 zł

193.000 zł

5.092.000 zł

191.000 zł

Mały podatnik w podatku dochodowym

5.157.000 zł

5.092.000 zł

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

5.157.120 zł

4.91.440 zł

§ Podstawa prawna:

 • art. 5a pkt 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
 • art. 4a pkt 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.),
 • art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.),
 • art. 6 ust. 4-6, art. 7, art. 21 ust. 1b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.),
 • art. 22k ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
 • art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.),
 • art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 3 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047).

 

Warto zapamiętać:

 1. Podobny limit, który dotyczy małych podatników w PIT i CIT obowiązuje w VAT. Status małego podatnika VAT będzie miał podatnik, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. W 2017 roku po przeliczeniu na złote polskie będzie to kwota 5.157.000 zł.
 2. W 2017 roku małym podatnikiem w PIT i CIT będzie osoba, której przychód w 2016 roku nie przekroczył 1.200.000 euro. W przeliczeniu będzie to kwota 5.157.000 zł, która jest o 65.000 zł wyższa od obecnie obowiązującej. W 2016 roku kwota graniczna wynosi 5.092.000 zł.
 3. 2017 roku kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w przeliczeniu 215.000 zł (w 2016 roku był to nieco niższy limit w wysokości 212.000 zł).

 Zbiór informacji zmianach w podatkach 2017 zawarliśmy w najnowszym e-kursie. Zapisz się już dziś » 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel