Ewidencja warrantów subskrypcyjnych w praktyce – omówienie z ćwiczeniem

Ewidencja warrantów subskrypcyjnych w praktyce – omówienie z ćwiczeniem
Dowiedz się, jak klasyfikować warranty oraz jak zaksięgować wpłacone kwoty z tytułu odpłatnego zbycia warrantów. Zyskaj nową wiedzę, dzięki której podniesiesz swoje kompetencje zawodowe.

Ewidencja warrantów subskrypcyjnych w praktyce – omówienie z ćwiczeniem

Dowiedz się, jak klasyfikować warranty oraz jak zaksięgować wpłacone kwoty z tytułu odpłatnego zbycia warrantów. Zyskaj nową wiedzę, dzięki której podniesiesz swoje kompetencje zawodowe.

Pod pojęciem warrantu należy rozumieć taki instrument, który daje posiadaczowi pierwszeństwo subskrybowania przyszłych emisji akcji, czyli prawo wejścia w przyszłości w posiadanie papierów wartościowych po ustalonej wcześniej cenie. Jest on zatem instrumentem pochodnym, czyli takim instrumentem finansowym, którego cena jest uzależniona od wartości innego instrumentu bazowego (w tym przypadku jest to cena akcji), który będzie rozliczony bądź zrealizowany w przyszłości, a jego cena jest relatywnie niższa niż cena instrumentu bazowego.

W ustawie o rachunkowości warranty są klasyfikowane jako instrumenty o charakterze kapitałowym. Są to więc kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki-emitenta warrantów do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych (art. 3 ust. 1 pkt 26 UoR).

Warranty subskrypcyjne w rozumieniu przepisów ksh to papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (art. 453 § 2 ksh). Pozwalają one zatem posiadaczowi warrantu na zakup akcji nowej emisji po określonej „z góry” cenie, w określonym terminie i na określonych warunkach. Warranty służą do dokonania docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Cechą charakterystyczną obu wymienionych sposobów podwyższenia kapitału własnego jest fakt, że prawo do ich dokonania posiada zarząd spółki akcyjnej w ramach upoważnień danych mu w statucie spółki.

Zasady ewidencji warrantów nie zostały uregulowane szczegółowo w polskim prawie bilansowym. W rachunkowości są one traktowane jako instrument kapitałowy, więc z definicji nie będą podlegać przepisom RIF. Emisja instrumentów kapitałowych powinna jednak znaleźć swoje odzwierciedlenie w kapitale podstawowym. Niemniej jednak warranty są zobowiązaniem się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia akcji. W praktyce przyjęto za podstawę art. 36 ust. 2 UoR, zgodnie z którym kapitał zakładowy spółki akcyjnej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Do czasu, kiedy warrant subskrypcyjny nie stanie się akcją, nie powinien być wykazywany w kapitale własnym jednostki, ale powinien być jej zobowiązaniem warunkowym, gdyż jego realizacja jest uzależniona od przyszłej decyzji posiadacza o jego realizacji.

 

W takiej sytuacji wpłacone kwoty z tytułu odpłatnego zbycia warrantów byłyby przychodem przyszłych okresów do dnia, w którym nabywca mógłby zrealizować swoje prawo wynikające z warrantu i zamienić go na akcje.

Ćwiczenie

ALFA S.A. 15 marca 2017 r. wyemitowała 10 000 szt. warrantów subskrypcyjnych po cenie jednostkowej 20 zł/szt., uprawniających do objęcia akcji za 15 zł/szt., w ciągu dwóch lat od daty emisji. Wszystkie warranty zostały sprzedane za gotówkę. 17 października 2017 r. zrealizowano 5 000 szt. warrantów oraz wydano i opłacono akcje, a podwyższenie kapitału zakładowego zarejestrowano w odpowiednim rejestrze sądowym. Wypełnij brakujące pola.

Ewidencja księgowa będzie przebiegała następująco:

1. Emisja warrantów subskrypcyjnych 10 000 szt. × 20 zł/szt.

                Wn „Rachunek bieżący”                                                              ……………..

                Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”                ……………..

W ewidencji pozabilansowej:

                Ma „Zobowiązania warunkowe”                                               ……………..

2.            Realizacja warrantów 5 000 szt. × 15 zł/szt.

                Wn „Rachunek bankowy”                                                           75.000

                Ma „Kapitał zakładowy”                                                              75.000

3.            Zaksięgowanie wpłaconych kwot z tytułu realizacji warrantów

                Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”                ……………..

                Ma „Przychody finansowe”                                                        75.000

W ewidencji pozabilansowej:

                Wn „Zobowiązania warunkowe”                                              …………….

 

Rozwiązanie:

ALFA S.A. 15 marca 2017 r. wyemitowała 10 000 szt. warrantów subskrypcyjnych po cenie jednostkowej 20 zł/szt., uprawniających do objęcia akcji za 15 zł/szt., w ciągu dwóch lat od daty emisji. Wszystkie warranty zostały sprzedane za gotówkę. 17 października 2017 r. zrealizowano 5 000 szt. warrantów oraz wydano i opłacono akcje, a podwyższenie kapitału zakładowego zarejestrowano w odpowiednim rejestrze sądowym.

Ewidencja księgowa będzie przebiegała następująco:

1. Emisja warrantów subskrypcyjnych 10 000 szt. × 20 zł/szt.

                Wn „Rachunek bieżący”                                                              200.000

                Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”                              200.000

W ewidencji pozabilansowej:

                Ma „Zobowiązania warunkowe”                                                   200.000

2.            Realizacja warrantów 5 000 szt. × 15 zł/szt.

                Wn „Rachunek bankowy”                                                            75.000

                Ma „Kapitał zakładowy”                                                              75.000

3.            Zaksięgowanie wpłaconych kwot z tytułu realizacji warrantów

                Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”                             75.000

                Ma „Przychody finansowe”                                                          75.000

W ewidencji pozabilansowej:

                Wn „Zobowiązania warunkowe”                                                  75.000

Oczywiście nabywca warrantu może nie tylko skorzystać z prawa zakupu akcji, ale także z tego prawa zrezygnować. W takim przypadku warrant traci ważność po upływie określonego terminu.

Warto zapamiętać:

  • Warranty subskrypcyjne w rozumieniu przepisów ksh to papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (art. 453 § 2 ksh).
  • Do czasu, kiedy warrant subskrypcyjny nie stanie się akcją, nie powinien być wykazywany w kapitale własnym jednostki, ale powinien być jej zobowiązaniem warunkowym, gdyż jego realizacja jest uzależniona od przyszłej decyzji posiadacza o jego realizacji.
  • W takiej sytuacji wpłacone kwoty z tytułu odpłatnego zbycia warrantów byłyby przychodem przyszłych okresów do dnia, w którym nabywca mógłby zrealizować swoje prawo wynikające z warrantu i zamienić go na akcje.

Problematyka instrumentów finansowych jest złożona i skomplikowana, wymaga stosownej wiedzy zarówno przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, jak i przy poszukiwaniu na ich temat informacji w sprawozdaniu finansowym. Jeśli chcesz zdobyć więcej wiedzy na temat ujmowania instrumentów finansowych w księgach rachunkowych już dziś zacznij e-kurs „Ujęcie instrumentów finansowych w księgach rachunkowych – omówienie z przykładami”. Zyskasz nowe umiejętności zawodowe, dzięki którym zwiększą się Twoje szanse na awans.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel