Kasy fiskalne 2017 - kto jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi wykonywane osobiście

Kasy fiskalne 2017 - kto jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi wykonywane osobiście
Wraz z początkiem tego roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Sprawdź, co w praktyce oznaczają zmiany i zdobądź nowe kompetencje zawodowe.

Kasy fiskalne 2017 - kto jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi wykonywane osobiście

Wraz z początkiem tego roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Sprawdź, co w praktyce oznaczają zmiany i zdobądź nowe kompetencje zawodowe.

Z 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia określone przepisami tego rozporządzenia obowiązują do tylko końca 2017 roku. Warto na to zwrócić uwagę, gdyż w ostatnich latach rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania określały zwolnienia w cyklach dwuletnich.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania w większości powtarza przepisy poprzednio obowiązującego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (tj. obowiązującego w latach 2015–2016 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1215).

Nadal obowiązuje zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania przysługujące ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych nieprzekraczającą 20.000 zł.

Istnieje jednak kilka różnic między obecnym a poprzednim rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Nowe rozporządzenie wprowadziło zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmujące usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 51 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).

Jednocześnie świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez będących wskazanymi osobami lekarzy i lekarzy dentystów zostało wyłączone z katalogu czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania (zob. § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz § 4 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Wprowadzenie tych zwolnień uzasadnione jest brakiem na rynku technicznych rozwiązań pozwalających na samodzielne korzystanie z kas rejestrujących przez osoby niewidome.

Przykład

Osoba niewidoma (posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług masażu. Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie usług masażu przez tę osobę jest zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 51 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Pamiętaj, podatnik nie musi posiadać kasy rejestrującej, jeżeli wszystkie dokonywane przez niego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych czynności są zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania.

Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Rozporządzenie to, między innymi, zwalnia z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).

Korzystanie ze zwolnienia po przekroczeniu limitu dotyczyć będzie wyłącznie czynności wymienionych załączniku do wyżej wymienionego rozporządzenia, np.: dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników, dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą, dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej ciąży zarówno na podatnikach VAT czynnych, jak i zwolnionych. Utrata zwolnienia następuje po upływie dwóch miesięcy od miesiąca, w którym zostanie przekroczona kwota obrotu 20.000 zł. By móc korzystać z kasy fiskalnej, należy dokonać jej fiskalizacji, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o jej korzystaniu oraz zgłosić dane z nią związane.

Warto zapamiętać:

  • Nadal obowiązuje zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania przysługujące ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych nieprzekraczającą 20.000 zł.
  • Nowe rozporządzenie wprowadziło zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmujące usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą.

Jeśli chcesz wiedzieć jakie zmiany w zakresie kas fiskalnych czekają podatników w 2018 roku już dziś rozpocznij e-kurs „Kasy fiskalne 2017 - nowe przepisy w praktyce”.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel