Oskładkowanie kilku umów zleceń - upewnij się jak stosować nowe zasady w praktyce

Oskładkowanie kilku umów zleceń - upewnij się jak stosować nowe zasady w praktyce
Od 2016 roku skończyła się częsta praktyka polegająca na zgłaszaniu do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego tylko jednej, zwykle najniżej płatnej umowy zlecenia. Nawet, jeśli taka umowa nie była pierwszą z kolejno zawieranych, to zleceniobiorca miał prawo zmienić dotychczasowy tytuł i wybrać umowę, która podlegała ubezpieczeniom obowiązkowo.

Oskładkowanie kilku umów zleceń - upewnij się jak stosować nowe zasady w praktyce

Od 2016 roku skończyła się częsta praktyka polegająca na zgłaszaniu do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego tylko jednej, zwykle najniżej płatnej umowy zlecenia. Nawet, jeśli taka umowa nie była pierwszą z kolejno zawieranych, to zleceniobiorca miał prawo zmienić dotychczasowy tytuł i wybrać umowę, która podlegała ubezpieczeniom obowiązkowo.

Pozostałe umowy wykonywane na rzecz tego samego lub innego płatnika były obciążone tylko składką zdrowotną, bo zwykle zleceniobiorca nie składał wniosku o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi.

W tym roku wszedł przepis stanowiący, że zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom również z innych tytułów.

WAŻNE
Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnej pensji.

W celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, trzeba teraz ustalać łączną podstawę wymiaru składek odrębnie dla każdego miesiąca, przy czym decydująca będzie jednocześnie kolejność powstawania tytułów do ubezpieczeń. 

Ubezpieczony zachowa prawo do zmiany tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, jednak wybór ten powinien uwzględniać zapewnienie w miesiącu, co najmniej minimalnej wysokości łącznej podstawy wymiaru.

Przykład 1

Od 4 września 2016 r. osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. Druga umowa zlecenia została zawarta 12 września 2016 r. z płatnikiem B (ta sama data rozpoczęcia jej wykonywania).

Przychód uzyskany we wrześniu 2016 r. wyniósł:

  • z umowy zawartej z płatnikiem A – 1.850 zł,
  • z umowy zawartej z płatnikiem B – 2.500 zł.

We wrześniu zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tylko z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A, ponieważ z niej osiągnął minimalne wynagrodzenie za pracę.

Przeczytaj także: 
Obowiązek składania JPK_VAT w sektorze publicznym – poznaj zasady oraz terminy wysyłki CENTRALIZACJA VAT – poznaj nowe obowiązki sektora publicznego w rozliczaniu podatku od towarów i usługWspólna księgowość i inne zmiany w ustawach samorządowych w 2016 rokuPrzygotuj się na kolejną nowelizację ustawy o rachunkowości
 

Przykład 2 

Zleceniobiorca od 4 września 2016 r. wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z płatnikiem A. Od 12 września 2016 r. wykonuje pracę na podstawie takiej samej umowy, którą zawarł z płatnikiem B.

We wrześniu przychód tej osoby:

  • z umowy zawartej z płatnikiem A wyniósł – 1.500 zł,
  • z umowy zawartej z płatnikiem B wyniósł – 500 zł.

Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym we wrześniu 2016 r. z obu tytułów, gdyż pierwsza nie zapewniła minimum, dopiero po zsumowaniu obu przychodów łączna podstawa w miesiącu osiągnęła ten pułap. Każdy z płatników zapłaci składki od pełnej, wypłaconej kwoty, czyli od 1.500 i 500 zł, a nie – w przypadku drugiego płatnika – tylko od kwoty dorównującej stawce minimalnej.

Oznacza to, że nadal obowiązkowo będzie oskładkowana pierwsza z umów i jeśli zleceniobiorca nie uzyska z niej, co najmniej kwoty odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu, oskładkowana będzie kolejna umowa, a ewentualna trzecia – nie – jeśli dwie pierwsze zapewniły, co najmniej minimalną podstawę.

 

Warto zapamiętać:

  • Zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, spełniający warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega obowiązkowo tym ubezpieczeniom również z innych tytułów.
  • Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnej pensji.
  • W celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, trzeba teraz ustalać łączną podstawę wymiaru składek odrębnie dla każdego miesiąca, przy czym decydująca będzie jednocześnie kolejność powstawania tytułów do ubezpieczeń.

 Zbiór informacji o tym, jak prawidłowo naliczać składki od 2016 r. w przypadku umów zawarliśmy w e-kursie „Oskładkowanie umów zlecenia od 2016 r. – najważniejsze zmiany wraz z przykładami zastosowania przepisów w praktyce”. Zapisz się już dziś » 


Autor:

Izabela Nowacka - ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń. Współpracuje z wieloma wydawnictwami. Jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel