Poznaj rodzaje leasingu - praktyczne wyjaśnienia

Poznaj rodzaje leasingu - praktyczne wyjaśnienia
Dowiedz się, co to jest leasing i jakie są różnice pomiędzy leasingiem finansowym i operacyjnym. Zyskasz nowe umiejętności, dzięki którym podniesiesz swoje kwalifikacje. 

Poznaj rodzaje leasingu - praktyczne wyjaśnienia

Dowiedz się, co to jest leasing i jakie są różnice pomiędzy leasingiem finansowym i operacyjnym. Zyskasz nowe umiejętności, dzięki którym podniesiesz swoje kwalifikacje. 

Leasing jest umową, na mocy której leasingodawca (finansujący) przekazuje leasingobiorcy (korzystającemu) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. Jest to swego rodzaju kredyt, z tą różnicą, że jego przedmiotem – zamiast środków pieniężnych – są określone aktywa (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne). Podpisując umowę leasingu, korzystający otrzymuje w użytkowanie wybrany składnik aktywów, np. samochód lub linię produkcyjną, a zobowiązany jest uiszczać na rzecz finansującego odpowiednio skalkulowane opłaty leasingowe. 

W praktyce gospodarczej leasing jest powszechnie spotykaną formą finansowania inwestycji, szczególnie popularną przy finansowaniu aktywów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz funkcji czysto finansowej leasing niesie często ze sobą takie rodzaje usług, jak np. ubezpieczenie, serwis itp., co czyni go formą finansowania bardziej atrakcyjną od metod tradycyjnych. 

Poznaj definicję umowy leasingu w Kodeksie cywilnym 

W art. 709 Kodeksu cywilnego (tytuł XVII Umowa leasingu) określa się, że przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. 

Tak zdefiniowana umowa leasingu stanowi z punktu widzenia przepisów rachunkowości leasing finansowy. Umowy leasingu nazwane w Kodeksie cywilnym rzadko są jednak wykorzystywane w obrocie gospodarczym, co oczywiście nie oznacza, że leasing w obrocie gospodarczym nie występuje. 

Jaką definicję umowy leasingu zawiera ustawa o rachunkowości 

Ustawa o rachunkowości nie definiuje leasingu w sposób bezpośredni. Ustawa w art. 3 pkt 4 i 5 reguluje jedynie sam fakt przyjęcia do użytkowania przez daną jednostkę zwaną „korzystającym” obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych od innej jednostki, zwanej „finansującym”, w zamian za ustalone opłaty. Ustawa o rachunkowości nie reguluje także wszystkich problemów związanych z leasingiem. Należy odnieść się w tym przypadku do zapisów zawartych w MSR 17 lub KSR 5, dotyczących właśnie leasingu. 

Definicja umowy leasingu w MSR 17 

Zgodnie z MSR 17 umowa leasingowa jest umową, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony okres. 

Sprawdź, jak brzmi definicja umowy leasingu w KSR 5

Umowa leasingu jest to umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, zawarta na czas oznaczony, a także każda inna umowa zawarta na czas oznaczony, na mocy której jedna ze stron, zwana „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków drugiej stronie, zwanej „korzystającym”, przedmiot leasingu, którym są składniki aktywów, jak np.: nieruchomości, urządzenia, maszyny, środki transportu, wartości niematerialne i prawne. Umowami leasingu w rozumieniu Standardu są również umowy najmu i dzierżawy. W zakres umowy leasingu mogą również wchodzić dodatkowe (zależne) świadczenia związane z przedmiotem leasingu, takie jak: utrzymanie lokali w stanie zdatnym do użytku (np. ogrzewanie, oświetlenie, woda, funkcjonowanie wind, utrzymanie czystości, ochrona) lub zapewnienie serwisu technicznego oddanych w leasing maszyn i urządzeń. 

Jakie są rodzaje leasingu

Z księgowego punktu widzenia istotne jest rozróżnienie pomiędzy leasingiem finansowym a leasingiem operacyjnym, gdyż oba rodzaje leasingu są odmiennie ujmowane zarówno w księgach finansującego, jak i korzystającego. Podstawowym kryterium służącym temu rozróżnieniu jest określenie, która ze stron umowy leasingowej bierze na siebie pełne ryzyko i korzyści wynikające z użytkowania aktywów w momencie przystąpienia do umowy leasingowej. 

O klasyfikacji leasingu decyduje przede wszystkim ekonomiczna istota transakcji, a nie sama forma prawna. 

Co to jest leasing finansowy 

Leasing finansowy jest umową, na mocy której następuje przeniesienie na leasingobiorcę zasadniczo całego ryzyka i korzyści wynikających z posiadania leasingowanego składnika aktywów. 

Leasing operacyjny Leasing operacyjny ma miejsce wtedy, gdy nie następuje przeniesienie zasadniczo pełnego ryzyka i korzyści z tytułu użytkowania leasingowanego składnika aktywów. Przykładowymi rodzajami ryzyka, jakie mogą się wiązać z posiadaniem danego składnika aktywów, mogą być m.in.: 

• strata z powodu niewykorzystania zdolności produkcyjnych, 

• utrata przydatności technicznej, 

• zmiana poziomu osiągniętego zwrotu na skutek zmian warunków ekonomicznych. 

Z kolei do przykładowych korzyści możemy zaliczyć m.in.: 

• oczekiwany zysk z funkcjonowania składnika majątku przez ekonomiczny okres jego użytkowania, 

• wzrost wartości danego składnika aktywów. 

 

Warto zapamiętać:

  • Leasing jest umową na mocy której leasingodawca (finansujący) przekazuje leasingobiorcy (korzystającemu) prawo użytkowania składnika aktywów przez określony czas, w zamian za opłatę lub serię opłat. Jest to swego rodzaju kredyt, z tą różnicą, że jego przedmiotem – zamiast środków pieniężnych – są określone aktywa (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne).  
  • Podpisując umowę leasingu, korzystający otrzymuje w użytkowanie wybrany składnik aktywów, np. samochód lub linię produkcyjną, a zobowiązany jest uiszczać na rzecz finansującego odpowiednio skalkulowane opłaty leasingowe. ü  klasyfikacji leasingu decyduje przede wszystkim ekonomiczna istota transakcji, a nie sama forma prawna.
  • Leasing operacyjny ma miejsce wtedy, gdy nie następuje przeniesienie zasadniczo pełnego ryzyka i korzyści z tytułu użytkowania leasingowanego składnika aktywów. 
  • Leasing finansowy jest umową, na mocy której następuje przeniesienie na leasingobiorcę zasadniczo całego ryzyka i korzyści wynikających z posiadania leasingowanego składnika aktywów.   

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie są różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym, na temat rozliczania leasingu w świetle ustawy o VAT, jak bezbłędnie kwalifikować leasing na gruncie ustaw o podatku dochodowym już dziś rozpocznij e-kurs Leasing 2018 – jak prawidłowo ewidencjonować i prezentować leasing. Zyskasz nowe umiejętności zawodowe, dzięki którym zwiększą się Twoje szanse na awans.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel