Poznaj zakres kompetencji nowych organów podatkowych, skarbowych i celnych

Poznaj zakres kompetencji nowych organów podatkowych, skarbowych i celnych
Od 1 marca 2017 r. działa Krajowa Administracja Skarbowa. Jej celem jest m.in. zapewnienie jednolitej informacji podatkowej i celnej oraz zapobieganie wyłudzeniom VAT. Poznaj zakres kompetencji nowych organów podatkowych, skarbowych i celnych i bądź pewny swoich praw i obowiązków podczas kontroli.

Poznaj zakres kompetencji nowych organów podatkowych, skarbowych i celnych

Od 1 marca 2017 r. działa Krajowa Administracja Skarbowa. Jej celem jest m.in. zapewnienie jednolitej informacji podatkowej i celnej oraz zapobieganie wyłudzeniom VAT. Poznaj zakres kompetencji nowych organów podatkowych, skarbowych i celnych i bądź pewny swoich praw i obowiązków podczas kontroli.

Pod rządami nowej ustawy Krajowa Administracja Skarbowa (dalej: KAS) przestały funkcjonować na dotychczasowych zasadach i w znanym dotychczas kształcie trzy odrębne służby:

− administracja podatkowa,
− służba celna,
− kontrola skarbowa.

Wdrożone zmiany spowodowały powstanie wyspecjalizowanej administracji rządowej z nowymi, szeroko rozwiniętymi uprawnieniami w zakresie twardej kontroli nakierowanej głównie na wykrywanie i zwalczanie oszustw i innych przestępstw podatkowych oraz ściganie ich sprawców.

Do zadań KAS należy m.in.:

 • realizacja dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych,
 • ochrona interesów Skarbu Państwa,
 • ochrona obszaru celnego UE,
 • obsługa i wsparcie podatników i płatników w prawidłowym wykonaniu obowiązków podatkowych,
 • obsługa i wsparcie podmiotów gospodarczych w prawidłowym i rzetelnym wykonywaniu obowiązków celnych,
 • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej,
 • wykrywanie i zwalczanie oszustw i innych przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców,
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Struktura organizacyjna KAS

Krajowa Administracja Skarbowa podlega pod ministra ds. finansów publicznych, który odpowiedzialny jest za kształtowanie polityki państwa w zakresie obowiązków KAS przez m.in.:

 • wydawanie interpretacji ogólnych,
  • wydawanie objaśnień podatkowych w formie ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego dotyczących stosowania tych przepisów.

Do zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy m.in.:

− nadzór nad działalnością dyrektorów Krajowej Informacji Skarbowej,

− nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej,

− nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych,

− nadzór nad dyrektorem Krajowej Szkoły Skarbowości,

− nadzór nad dyrektorem Centrum Informatyki KAS – centrum zostanie powołane 1 stycznia 2018 r.,

− rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń,

− zapobieganie przestępstwom skarbowym i wykroczeniom,

− koordynowanie kontroli celno-skarbowych przeprowadzanych przez naczelników urzędów celno-skarbowych,

− uchylanie i zmiana wydanych interpretacji indywidualnych w przypadku stwierdzenia jej nieprawidłowości, uwzględniając orzecznictwo sądów, TK lub TS UE.

Bezpośrednio Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej podlegają:
1. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,

2. dyrektor Izby Administracji Skarbowej.

Zadania dyrektora KIS

Do zadań dyrektora KIS należy m.in.:

− prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego,

− prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego,

− zapewnienie dostępności jednolitej i powszechnej informacji podatkowej i celnej.

Zadania dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Do zadań dyrektora Izby Administracji Skarbowej należy m.in.:

− nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych,

− rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelników urzędów celno-skarbowych z wyłączeniem przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie prawa podatkowego, kiedy zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe, jeżeli kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo organ nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji.

Bezpośrednio dyrektorowi Izby Skarbowej podlegają:

 1. naczelnik urzędu skarbowego,
 2. naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Jakie uprawnienia ma naczelnik urzędu skarbowego

Naczelnik urzędu skarbowego jest odpowiedzialny za:

− ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów;

− pobór należności celnych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów;

− wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych;

− wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;

− zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych;

− prowadzenie ewidencji podatników i płatników;

− wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających.

Uprawnienia naczelnika urzędu celno-skarbowego

Naczelnik urzędu celno-skarbowego jest odpowiedzialny za:

− wykonywanie kontroli celno-skarbowej,

− ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów,

− rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie prawa podatkowego, kiedy zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe, jeżeli kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo organ nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji,

− prowadzenie urzędowego sprawdzenia,

− obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego,

− wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów.

Wykaz przykładowych spraw załatwianych w organach KAS

Rodzaj sprawy

Gdzie załatwię sprawę

 • złożenie deklaracji, podania, zeznań i innych dokumentów w zakresie PIT, CIT, PCC, SD, VAT
 • złożenie deklaracji i informacji o dopłatach w zakresie podatku od gier

właściwy urząd skarbowy

sprawy dotyczące podatku akcyzowego (z wyłączeniem spraw związanych z importem towarów):

 • złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, zeznania, deklaracji, informacji, innych dokumentów
 • złożenie wniosku o wydanie znaków akcyzy

urząd skarbowy właściwy ws. akcyzy urząd skarbowy właściwy ws. znaków akcyzy

złożenie wniosku o zezwolenie na urządzenie loterii fantowej, gry bingo

właściwa izba administracji skarbowej

 • zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo
 • sprawy związane z importem towarów nie-zastrzeżone dla dyrektorów izb administracji skarbowej

właściwy urząd celno-skarbowy

złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa

złożenie zgłoszenia celnego

właściwy oddział celny

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Terytorialny zasięg organów skarbowych

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy o KAS minister rozwoju i finansów określił terytorialny zasięg działania oraz siedziby dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, a także siedzibę dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, uwzględniając potrzebę właściwej organizacji wykonywania zadań.

W odniesieniu do niektórych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zadania mogą być wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (art. 11 ust. 4 ustawy o KAS).

Terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników urzędów celno-

-skarbowych (UCS)[1]

Nazwa i siedziba naczelnika UCS

Terytorialny zasięg działania

Naczelnik Dolnośląskiego UCS we Wrocławiu

województwo dolnośląskie

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego UCS w Toruniu

województwo kujawsko-pomorskie

Naczelnik Lubelskiego UCS w Białej Podlaskiej

województwo lubelskie

Naczelnik Lubuskiego UCS w Gorzowie Wielkopolskim

województwo lubuskie

Naczelnik Łódzkiego UCS w Łodzi

województwo łódzkie

Naczelnik Małopolskiego UCS w Krakowie

województwo małopolskie

Naczelnik Mazowieckiego UCS w Warszawie

województwo mazowieckie

Naczelnik Opolskiego UCS w Opolu

województwo opolskie

Naczelnik Podkarpackiego UCA w Przemyślu

województwo podkarpackie

Naczelnik Podlaskiego UCS w Białymstoku

województwo podlaskie

Naczelnik Pomorskiego UCS w Gdyni

województwo pomorskie oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od wschodniej granicy państwa do południka 16°42’00” długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem wód Zalewu Wiślanego

Naczelnik Śląskiego UCS w Katowicach

województwo śląskie

Naczelnik Świętokrzyskiego UCS w Kielcach

województwo świętokrzyskie

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego UCS w Olsztynie

województwo warmińsko-mazurskie oraz wody Zalewu Wiślanego wraz z morskimi portami i przystaniami od wschodniej granicy państwa

Naczelnik Wielkopolskiego UCS w Poznaniu

województwo wielkopolskie

Naczelnik Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie

województwo zachodniopomorskie oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od południka 16°42’00” długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa

Do kategorii podatników i płatników, o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo, należą:

1)    podatkowe grupy kapitałowe;

2)    banki;

3)    zakłady ubezpieczeń;

4)    jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;

5)    jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

6)    oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych;

7)    osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z wyłączeniem podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków), które:

a)    w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro (kwotę wyrażoną w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego) ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z 29 września

1994 r. o rachunkowości albo

b)   jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo

c)    są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników bądź na walnym zgromadzeniu, albo

d)   jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Naczelnicy US wyznaczeni do wykonywania egzekucji administracyjnej

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy o KAS, minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, organ KAS do wykonywania niektórych zadań KAS oraz określić terytorialny zasięg jego działania, mając na względzie sprawne i efektywne wykonywanie zadań KAS.

Minister wyznaczył odpowiednie organy KAS w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. z 2017 r. poz. 448). W załączniku do tego rozporządzenia zostali wyznaczeni naczelnicy US do wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywania zabezpieczenia należności pieniężnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o KAS (dot. wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywania zabezpieczenia należności pieniężnych) na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania innych naczelników US.

Naczelnicy urzędów skarbowych właściwi dla podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym2

Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego (US)

Terytorialny zasięg działania

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu

województwo dolnośląskie

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy

województwo kujawsko-pomorskie

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

województwo lubelskie

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

województwo lubuskie

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi

województwo łódzkie

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie

województwo małopolskie

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu

Skarbowego w Warszawie

część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Bemowo, Ochota, Śródmieście, Ursus, Włochy, Żoliborz

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu

Skarbowego w Warszawie

część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Białołęka, Bielany, Mokotów, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Wola

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu

Skarbowego w Radomiu

 • miasta na prawach powiatu: Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce
 • powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski

Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu

województwo opolskie

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

województwo podkarpackie

Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku

województwo podlaskie

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

województwo pomorskie

Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

 • miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze
 • powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej

 • miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory
 • powiaty: bielski, bierańsko-lędziński, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach

województwo świętokrzyskie

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu

Skarbowego w Olsztynie

województwo warmińsko-mazurskie

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu

Skarbowego w Poznaniu

 • miasta na prawach powiatu: Leszno, Poznań
 • powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu

Skarbowego w Kaliszu

 • miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin
 • powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, turecki

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu

Skarbowego w Szczecinie

województwo zachodniopomorskie

Wyznaczono również Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu właściwego na całym terytorium Polski i terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej do przeprowadzania:

1) kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o KAS (kontrola celno-skarbowa),

2) urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 106 pkt 1 ustawy o KAS

– w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wyznaczono również Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu właściwego na całym terytorium Polski do dokonywania czynności związanych z poborem m.in.: (1) należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, o których mowa w Unijnym Kodeksie Celnym; (2) podatku VAT z tytułu importu towarów; (3) podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT; (4) podatku akcyzowego; (5) podatku od gier oraz dopłat; (6) opłaty paliwowej; (7) podatku od wydobycia niektórych kopalin. Szczegółowy zakres pobieranych należności został wymieniony w § 3 ww. rozporządzenia.

Wyznaczono również Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie właściwego na całym terytorium Polski do wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych (art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o KAS), w zakresie należności wskazanych w § 3 ust. 1 i 2 i ust. 3 pkt 3–6 ww. rozporządzenia.

Wyznaczono również Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu właściwego do prowadzenia spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 110a KKS (nielegalna reklama gier lub zakładów) popełnione za pośrednictwem Internetu.

Wyznaczono również Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie właściwego do prowadzenia spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 107 § 1, 3 i 4 kks (nielegalne gry losowe) w zakresie zagranicznych gier losowych lub zagranicznych zakładów wzajemnych urządzanych lub prowadzonych dla usługobiorców uczestniczących w grze hazardowej na terytorium Polski, lub kierowanych do usługobiorców na terytorium Polskiej, popełnione za pośrednictwem Internetu.

2 Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2017 r. poz. 437).

Naczelnicy US uprawnieni do żądania wykonania obowiązku wynikającego z decyzji wydanej przez naczelnika UCS

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia obowiązków pozostających we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwości miejscowej tego naczelnika urzędu skarbowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 419). Z tego rozporządzenia wynika, że właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku wynikającego z decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego ustala się ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby zobowiązanego w dniu wydania tej decyzji.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie jest uprawnionym do żądania wykonania na terytorium całego kraju w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z:

1)    decyzji wydanej w zakresie: należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów; podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów; podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych; podatku akcyzowego; podatku od wydobycia niektórych kopalin; podatku od gier oraz dopłat; opłaty paliwowej;

2)    wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji w zakresie kary pieniężnej;

3)    postanowienia wydanego w zakresie kosztów postępowania lub kary porządkowej, w postępowaniu prowadzonym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)    wydanego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego mandatu karnego;

5)    przyjętego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego zgłoszenia celnego, deklaracji, informacji o opłacie paliwowej albo rozliczenia zamknięcia;

6)    przyjętej przez naczelnika urzędu skarbowego: deklaracji w zakresie podatku akcyzowego; deklaracji w zakresie podatku od gier; deklaracji w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin; informacji o opłacie paliwowej; informacji o dopłatach;

7)    wydanej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie decyzji nakładającej karę pieniężną za niedokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub niedokonanie korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT.

Zmiany organów właściwych w sprawie akcyzy

Przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wprowadziły zmiany m.in. do ustawy o podatku akcyzowym (upa), które obowiązują od 1 marca 2017 r. Zmiany te dotyczą właściwości organów podatkowych w sprawach akcyzy.

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1b upa

Zgodnie z art. 14 ust. 1b upa naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem podatkowym właściwym w zakresie akcyzy z tytułu importu i eksportu, z wyłączeniem poboru, oraz w zakresie wydania decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli celno-skarbowej.

Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego i dyrektora izby administracji skarbowej ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3a–5b i 8–10 upa Zgodnie z art. 14 ust. 3a upa właściwymi w zakresie akcyzy z tytułu importu są naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy, na podstawie przepisów prawa celnego, do obliczenia i zaksięgowania kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego i właściwy dla tego naczelnika dyrektor izby administracji skarbowej oraz naczelnik urzędu skarbowego, właściwy na podstawie przepisów prawa celnego, do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 4a–5 upa, ustala się dla: (1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres ich siedziby; (2) osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania.

Wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy1

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

Urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy. W tym zakresie zasięgiem działania US w Nowym Targu jest objęte całe terytorium Polski

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy (Dz.U. z 2017 r. poz. 371).

Prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej2

Dyrektor IAS we Wrocławiu

Prowadzenie sprawy w zakresie wiążącej informacji akcyzowej

Dyrektor IAS w Warszawie

Jest organem odwoławczym od decyzji i postanowień wydanych przez dyrektora IAS we Wrocławiu w sprawach w zakresie wiążącej informacji akcyzowej

2                                            Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 303).

Wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz terytorialny zasięg ich działania3

Izba Administracji Skarbowej (IAS)

Terytorialny zasięg działania

Urząd skarbowy

IAS w Białymstoku

województwo podlaskie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku

powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski oraz miasto Białystok

Urząd Skarbowy w Suwałkach

powiaty: augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki

Urząd Skarbowy w Łomży

powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasto Łomża

IAS w Bydgoszczy

województwo kujawsko-pomorskie

Trzeci Urząd Skarbowy

w Bydgoszczy

powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński oraz miasto Bydgoszcz

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu

powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miasta: Grudziądz, Toruń i Włocławek

IAS w Gdańsku

województwo pomorskie oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od wschodniej granicy państwa do południka 16°42ˊ00˝ długości geograficznej wschodniej z wyłączeniem wód Zalewu Wiślanego

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski oraz miasto Gdańsk

Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni

powiaty: kartuski, kościerski, pucki, wejherowski oraz miasta: Gdynia i Sopot

Urząd Skarbowy w Słupsku

powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk

IAS w Katowicach

województwo śląskie

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński z wyłączeniem gminy Pawłowice, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański oraz miasto Częstochowa

Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, gmina Ożarowice z powiatu tarnogórskiego oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy

Urząd Skarbowy w Rybniku

powiaty: gliwicki, gmina Pawłowice z powiatu pszczyńskiego, raciborski, rybnicki, tarnogórski z wyłączeniem gminy Ożarowice, wodzisławski oraz miasta: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Zabrze, Żory

IAS w Kielcach

województwo świętokrzyskie

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

województwo świętokrzyskie

IAS w Krakowie

województwo małopolskie

Urząd Skarbowy

Kraków-Nowa Huta

powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, nowotarski z wyłączeniem gmin: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna i Szczawnica, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki oraz miasto Kraków

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu

powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, tarnowski, gminy: Czorsztyn, Krościenko, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna i Szczawnica z powiatu nowotarskiego oraz miasta: Nowy Sącz i Tarnów

IAS w Lublinie

województwo lubelskie

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski oraz miasto Biała Podlaska

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

powiaty: chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasta: Chełm i Lublin

Urząd Skarbowy w Zamościu

powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Zamość

IAS w Łodzi

województwo łódzkie

Pierwszy Urząd Skarbowy

Łódź-Górna

powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, rawski, sieradzki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Górna, część miasta pod nazwą Widzew oraz miasto Skierniewice

Drugi Urząd Skarbowy

Łódź-Bałuty

powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski oraz części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Bałuty, część miasta pod nazwą Polesie i część miasta pod nazwą Śródmieście

Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim

powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz miasto Piotrków Trybunalski

IAS w Olsztynie

województwo warmińsko-mazurskie oraz wody Zalewu Wiślanego wraz z morskimi portami i przystaniami od wschodniej granicy państwa

Urząd Skarbowy w Elblągu

powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg

Urząd Skarbowy w Olsztynie

powiaty: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto Olsztyn

IAS w Opolu

województwo opolskie

Drugi Urząd Skarbowy w Opolu

województwo opolskie

IAS w Poznaniu

województwo wielkopolskie

Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu

powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki oraz miasta: Kalisz i Konin

Urząd Skarbowy w Lesznie

powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, śremski, wolsztyński oraz miasto Leszno

Urząd Skarbowy w Pile

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe

Miasto

powiaty: gnieźnieński, obornicki, poznański, średzki, szamotulski, wrzesiński oraz miasto Poznań

IAS w Rzeszowie

województwo podkarpackie

Urząd Skarbowy w Krośnie

powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki oraz miasto Krosno

Urząd Skarbowy w Przemyślu

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski oraz miasto Przemyśl

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta: Rzeszów i Tarnobrzeg

IAS w Szczecinie

województwo zachodniopomorskie oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty i przystanie od południka 16°42ˊ 00˝ długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa

Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie

powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto Koszalin

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

powiaty: choszczeński, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz miasta: Szczecin i Świnoujście

IAS w Warszawie

województwo mazowieckie

Urząd Skarbowy

Warszawa-Ursynów

powiat piaseczyński oraz dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Wola, Włochy, Żoliborz

Urząd Skarbowy

Warszawa-Praga

powiaty: legionowski, nowodworski, otwocki, wołomiński, gminy: Dębe Wielkie, Halinów i miasto Sulejówek z powiatu mińskiego oraz dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła

Urząd Skarbowy w Ciechanowie

powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, żuromiński oraz miasto Ostrołęka

Urząd Skarbowy w Pruszkowie

powiaty: gostyniński, grodziski, płocki, pruszkowski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski oraz miasto Płock

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom

Urząd Skarbowy w Siedlcach

powiaty: garwoliński, łosicki, miński z wyłączeniem gmin: Dębe Wielkie, Halinów i miasta Sulejówek, siedlecki, sokołowski, węgrowski oraz miasto Siedlce

IAS we Wrocławiu

województwo dolnośląskie

Urząd Skarbowy w Legnicy

powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubański, lubiński, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasto Legnica

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasta: Jelenia Góra i Wałbrzych

Urząd Skarbowy

Wrocław-Śródmieście

powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław

IAS w Zielonej Górze

województwo lubuskie

Urząd Skarbowy w Gorzowie

Wielkopolskim

powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński oraz miasto Gorzów Wielkopolski

Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

powiaty: krośnieński, nowosolski, wschowski, żagański, żarski, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra

3                                             Załącznik do rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy (Dz.U. z 2017 r. poz. 371)

Wiążące Informacje Akcyzowe i znaki akcyzy

Minister rozwoju i finansów na podstawie art. 14 ust. 12 upa w drodze rozporządzenia wyznaczył dyrektora izby administracji skarbowej właściwego do prowadzenia spraw w zakresie Wiążącej Informacji Akcyzowej, zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1a upa właściwym do prowadzenia tych spraw jest dyrektor izby administracji skarbowej.

Organy właściwe w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy4

Izba Administracji Skarbowej (IAS)

Terytorialny zasięg działania

Urząd skarbowy

IAS w Białymstoku

województwo podlaskie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku

IAS w Bydgoszczy

województwo kujawsko-pomorskie

Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

IAS w Gdańsku

województwo pomorskie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

IAS w Katowicach

województwo śląskie

Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

IAS w Krakowie

województwa: małopolskie, świętokrzyskie

Urząd Skarbowy

Kraków-Nowa Huta

IAS w Lublinie

województwo lubelskie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

IAS w Łodzi

województwo łódzkie

Pierwszy Urząd Skarbowy

Łódź-Górna

IAS w Olsztynie

województwo warmińsko-mazurskie

Urząd Skarbowy w Olsztynie

IAS w Poznaniu

województwa: lubuskie, wielkopolskie

Urząd Skarbowy

Poznań-Nowe Miasto

IAS w Rzeszowie

województwo podkarpackie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

IAS w Szczecinie

województwo zachodniopomorskie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

IAS w Warszawie

województwo mazowieckie

Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

IAS we Wrocławiu

województwa: dolnośląskie, opolskie

Urząd Skarbowy

Wrocław-Śródmieście

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

Urząd skarbowy, na którego rachunek bankowy lub z którego rachunku bankowego dokonuje się odpowiednio:

1) w płaty: (a) kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy, (b) kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy, (c) należności za legalizacyjne znaki akcyzy;

2) wypłaty z tytułu zwrotu: (a) kwot lub należności, o których mowa w pkt 1, (b) należności za legalizacyjne znaki akcyzy pomniejszonych o koszty ich wytworzenia

W sytuacjach określonych w art. 14 ust. 5 upa, tj.:

1)    ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych,

2)    przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,

3)    powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego

– właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą, z którymi związane są czynności, o których mowa w pkt 1–3.

Właściwość miejscową organu podatkowego w sprawach odnotowania obciążenia lub zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia ustala się ze względu na miejsce dokonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, stanowiących podstawę do tego odnotowania.

W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej wygasają na skutek zapłaty tego zobowiązania podatkowego lub tej opłaty paliwowej, organem właściwym do odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego z obciążenia jest naczelnik urzędu skarbowego, któremu podatnik składa deklarację podatkową. Na wniosek podatnika zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia na skutek zapłaty zobowiązania podatkowego lub zapłaty opłaty paliwowej może odnotować inny niż określony powyżej naczelnik urzędu skarbowego, pod warunkiem że posiada on informację, iż zobowiązanie podatkowe lub opłata paliwowa zostały zapłacone lub podatnik przedstawi mu dokumenty potwierdzające dokonanie tej zapłaty.

W przypadku osób fizycznych, które dokonują nabycia wewnątrzwspólnotowego, z wyjątkiem nabycia wewnątrzwspólnotowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, organami podatkowymi właściwymi miejscowo są naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, właściwi ze względu na adres zamieszkania tych osób. 

Jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób określony w art. 14 ust. 3–5, 8 i 9 upa, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.             

Warto zapamiętać:

 • Pod rządami nowej ustawy Krajowa Administracja Skarbowa (dalej: KAS) przestały funkcjonować na dotychczasowych zasadach i w znanym dotychczas kształcie trzy odrębne służby: administracja podatkowa, służba celna i kontrola skarbowa.      
 • Przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wprowadziły zmiany m.in. do ustawy o podatku akcyzowym (upa), które obowiązują od 1 marca 2017 r. Zmiany te dotyczą właściwości organów podatkowych w sprawach akcyzy.
 • Zgodnie z art. 14 ust. 1b upa naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem podatkowym właściwym w zakresie akcyzy z tytułu importu i eksportu, z wyłączeniem poboru, oraz w zakresie wydania decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli celno-skarbowej.

Jeśli chcesz zdobyć więcej wiedzy na temat nowych uprawnień, jakie zyskali urzędnicy podczas kontroli już dziś rozpocznij e-kurs „Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej”. Zyskasz nowe umiejętności zawodowe, dzięki którym zwiększą się Twoje szanse na awans.

 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel