Sprawdź, jaki jest zakres planu finansowego

Sprawdź, jaki jest zakres planu finansowego
Plan finansowy jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego definiuje roczną wysokość planowanych do realizacji wielkości ekonomicznych. Dowiedz się, jaka jest istota planu finansowego oraz poznaj jego funkcje. Upewnij się także dlaczego niezmiernie istotna jest prawidłowa budowa planu finansowego. 

Sprawdź, jaki jest zakres planu finansowego

Plan finansowy jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego definiuje roczną wysokość planowanych do realizacji wielkości ekonomicznych. Dowiedz się, jaka jest istota planu finansowego oraz poznaj jego funkcje. Upewnij się także dlaczego niezmiernie istotna jest prawidłowa budowa planu finansowego. 

Plan finansowy jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego definiuje roczną wysokość planowanych do realizacji wielkości ekonomicznych. Konstruowany jest w oparciu o sformalizowane zasady i stanowi integralną część budżetu jednostki macierzystej.

Stanowi on podstawę polityki finansowej jednostek budżetowych, państwowych i samorządowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Wyznacza jednocześnie granicę swobody realizowanej gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej. Obejmuje zestawienie planowanych na dany rok budżetowy dochodów oraz wydatków jednostki budżetowej.

W przypadku zakładów budżetowych plan finansowy określa również:

 • planowane przychody własne, do których zalicza się także dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • koszty prowadzonej działalności,
 • inne obciążenia,
 • stan środków obrotowych,
 • stan należności i zobowiązań, na początek oraz koniec okresu budżetowego,
 • rozrachunki z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

Plan finansowy często zawiera część opisową, przedstawiającą ogólne założenia planowanych rocznych zamierzeń.

Plan finansowy jest ujętą w ilościowy sposób prognozą dysponowania (zagospodarowania) zasobami. Jego celem jest racjonalne wykorzystanie zasobów jednostki. Stanowi o faktycznej realizacji celów jednostki, w tym uznanych za strategiczne (wiodące). Plan finansowy pełni więc rolę instrumentu bieżącego zarządzania, niezbędnego do osiągnięcia zamierzonych korzyści ekonomicznych, również w znaczeniu globalnym (państwa, jednostki samorządu terytorialnego). Funkcję tą wypełnia tym lepiej, gdy plan finansowy (szerzej – budżet jednostki macierzystej) jest zbudowany w oparciu o przyjęty plan wieloletni (strategię).

Jakie funkcje pełni plan finansowy

Plan finansowy spełnia trzy główne funkcje:

 • umożliwia organowi wykonawczemu realizację uchwalonego budżetu poprzez gromadzenie dochodów budżetowych,
 • kierunkuje i limituje wydatki publiczne,
 • umożliwia kontrolę stopnia realizacji wielkości planowanych.

Stanowiąc integralną część budżetu macierzystego, plan finansowy wpływa na ogólną jego realizację (stopień i zakres realizacji). Wyznacza wielkość przyznanych środków na poszczególne rodzaje działań, zgodnych z zakresem wyznaczonym przez podziałki klasyfikacji budżetowej, limitując jednocześnie ich wielkość. Stanowiąc zatem o rzeczywistym wykonaniu budżetu jednostki macierzystej, obrazuje zakres realizacji zadań publicznych w wyniku tworzonej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawozdawczości budżetowej.

Plan finansowy może pełnić także rolę narzędzia bieżącej kontroli. Realizowana jest ona poprzez analizę wykonania planowanych wielkości ekonomicznych wraz z upływem czasu oraz m.in. w konsekwencji udzielanych kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do wydatkowania środków publicznych lub poprzez ograniczanie tych kompetencji.

Dlaczego istotna jest prawidłowa budowa planu finansowego

Prawidłowa budowa planu finansowego wzmacnia sprawność funkcjonowania podmiotu jako całości, w efekcie koncentracji dążeń i zasobów na osiąganiu wyznaczonych celów. Wpływa pozytywnie na jakość podejmowanych decyzji, dostarczając danych niezbędnych do bieżącej kontroli. Pozwala również na weryfikację przyjętych rozwiązań, a także w razie konieczności, wpływa na zakres i charakter podejmowanych działań korygujących Ukazuje czynności (zbędne, nieprawidłowe, niepożądane) wpływające na wysokość kosztów (powodujących faktyczny wypływ gotówki). Jego jawność i znajomość wśród pracowników wpływa na akceptację i zrozumienie podejmowanych decyzji.

Z uwagi na sposób organizacji działalności podmiotu, powiązanie z budżetem metodą brutto lub netto oraz zakres samodzielności kierownika do podejmowania decyzji, znaczenie planu finansowego jest zdecydowanie większe w działalności samorządowych zakładów budżetowych.

Warto zapamiętać:

Plan finansowy jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego definiuje roczną wysokość planowanych do realizacji wielkości ekonomicznych. Jest konstruowany w oparciu o sformalizowane zasady jest integralną część budżetu jednostki macierzystej. Spełnia trzy główne funkcje:

 • umożliwia organowi wykonawczemu realizację uchwalonego budżetu poprzez gromadzenie dochodów budżetowych,
 • kierunkuje i limituje wydatki publiczne oraz
 • umożliwia kontrolę stopnia realizacji wielkości planowanych.

Zbiór informacji temat planu finansowego znajdziesz w e-kursie Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - praktyczne wyjaśnienia.

Po szkoleniu zdobędziesz pewność: jakie są zasady budowania planu finansowego jednostek budżetowych, jak prawidłowo tworzyć plan finansowy samorządowych zakładów budżetowych, jaki jest tryb dokonywania zmian w planie finansowym. Zyskasz nowe atuty zawodowe, dzięki którym będziesz mógł rozwijać swoją karierę zawodową.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel