Sprawdź, które dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży są zwolnione od PIT

Sprawdź, które dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży są zwolnione od PIT
Pracodawcy dofinansowują nie tylko wczasy pracowników oraz ich małżonków, ale także wypoczynek dzieci tych osób. Wiele firm przyznaje również prawo do dofinansowania wypoczynku swoim byłym pracownikom, tj. emerytom i rencistom. Dowiedz się, kiedy dofinansowanie takie będzie zwolnione od PIT.

Sprawdź, które dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży są zwolnione od PIT

Pracodawcy dofinansowują nie tylko wczasy pracowników oraz ich małżonków, ale także wypoczynek dzieci tych osób. Wiele firm przyznaje również prawo do dofinansowania wypoczynku swoim byłym pracownikom, tj. emerytom i rencistom. Dowiedz się, kiedy dofinansowanie takie będzie zwolnione od PIT.

Jak pokazuje praktyka, pracodawcy dofinansowują nie tylko wczasy pracowników oraz ich małżonków, ale także wypoczynek dzieci tych osób. Należy pamiętać o tym, że w takich przypadkach wartość wspomnianych świadczeń będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy, pomimo iż bezpośrednio dotyczą one dzieci tej osoby. Jak bowiem podkreślają organy podatkowe, wspomniane dofinansowanie jest wypłacane ze względu na łączący pracownika z zakładem pracy stosunek pracy.

Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku od wartości omawianego świadczenia należy odprowadzić PIT. Po spełnieniu bowiem określonych przepisami wymogów może być ono nawet całkowicie zwolnione od podatku dochodowego. Zwolnienie, o którym mowa, będzie zależeć m.in. od tego, kto był organizatorem wypoczynku, jaka była jego forma, w jakim wieku były dzieci pracownika, których dotyczy to dofinansowanie oraz od źródeł pokrycia poniesionych w tym zakresie wydatków.

Ustawodawca zwolnił od PIT dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży pochodzące z:

• funduszu socjalnego, ZFŚS oraz wypłacone zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,

• innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Zatem jeśli dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika zostanie wypłacone ze środków ZFŚS, to będzie ono zwolnione z opodatkowania w całości (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a ustawy o PIT). Natomiast pokrycie wspomnianego dofinansowania z innych źródeł (a więc np. ze środków obrotowych pracodawcy) spowoduje, że wolna od podatku dochodowego będzie kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym limitu w wysokości 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT). Nadwyżkę ponad tę kwotę należy opodatkować jako przychód ze stosunku pracy rodzica (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT).

Przy czym warto pamiętać o tym, że limit, o którym mowa, dotyczy pracownika, a nie jego dziecka, którego pobyt na wczasach, koloniach czy obozie został sfinansowany ze środków obrotowych zakładu pracy. Oznacza to, że w przypadku tego rodzaju dopłaty do wypoczynku np. dla dwojga lub więcej dzieci, o łącznej wysokości przekraczającej 760 zł, wolna od PIT będzie jedynie część omawianego wsparcia, nawet jeśli dofinansowanie na każde dziecko z osobna nie przekracza ww. kwoty.

Aby jednak takie zwolnienie było dopuszczalne, muszą być dodatkowo spełnione także pozostałe warunki, tj.:

• wypoczynek powinien być zorganizowany,

• organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,

• wypoczynek powinien przybrać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo–opiekuńczych,

• dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18. roku życia.

Warto zapamiętać:

  • Ustawodawca zwolnił od PIT dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży pochodzące z funduszu socjalnego, ZFŚS oraz wypłacone zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości, innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
  • Aby zwolnienie z opodatkowania było dopuszczalne, muszą być dodatkowo spełnione także pozostałe warunki, tj. wypoczynek powinien być zorganizowany, organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, wypoczynek powinien przybrać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo–opiekuńczych, dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18. roku życia.

Zbiór informacji na temat dofinansowania do letniego wypoczynku dzieci oraz byłych pracowników znajdziesz w e-kursie Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i byłych pracowników 2017

Po szkoleniu zdobędziesz pewność:

  • czy dofinansowanie do wczasów małżonków i dzieci pracowników będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy,
  • jakie podmioty można zaliczyć do prowadzących działalność w zakresie wypoczynku oraz czy pracodawca musi umowy z podmiotami będącymi organizatorami wypoczynku, by zastosować zwolnienie od podatku dofinansowania do wypoczynku dzieci i małżonków pracowników,
  • czy w przypadku, gdy ukończenie przez dziecko 18. roku życia nastąpiło w trakcie trwania turnusu wypoczynkowego będzie przysługiwać zwolnienie z podatku,
  • czy zwolnienie od PIT dotyczy świadczeń związanych z pobytem na wczasach emerytów lub rencistów itp., pochodzących od byłego pracodawcy.

Zacznij e-kurs już dziś. Kliknij tutaj »

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel