Upewnij się, kto prowadzi PKPiR

Upewnij się, kto prowadzi PKPiR
Prowadzący działalność gospodarczą muszą rozliczać się z podatku dochodowego. Mogą to robić na różne sposoby: wg zasad ogólnych (skala lub podatek liniowy), podatkiem zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych, kartą podatkową.

Upewnij się, kto prowadzi PKPiR

Prowadzący działalność gospodarczą muszą rozliczać się z podatku dochodowego. Mogą to robić na różne sposoby: wg zasad ogólnych (skala lub podatek liniowy), podatkiem zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych, kartą podatkową.

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

„W przepisie art. 2. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zamieszczona jest definicja legalna działalności gospodarczej, co oznacza, iż powinna być ona traktowana jako powszechnie obowiązujące rozumienie tego pojęcia w polskim systemie prawnym, wiążące zarówno dla ustawodawcy, jak i organów wykonawczych oraz sądowniczych". (Postanowienie SN z 2 lutego 2009 r. (V KK 330/08)

Ci, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych muszą prowadzić ewidencje:

Podatkową księgę przychodów i rozchodów – od początku prowadzenia działalności,

Księgi rachunkowe – od roku następującego po roku w którym ich przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 2.000.000 Euro przeliczonych po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Limit przychodów za 2016 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 r., wynosi: 2.000.000 euro × 4,2976 zł/euro = 8.595.200 zł. Lub wcześniej dobrowolnie.

(art. 24 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Spółki cywilne i jawne, w których uczestniczą wyłącznie osoby fizyczne, i spółki partnerskie są obowiązane stosować przepisy ustawy o rachunkowości, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Spółki o przychodach poniżej tej kwoty mogą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Mają także możliwość prowadzenia pełnej księgowości od początku następnego roku obrotowego, o ile przed jego rozpoczęciem zawiadomią o tym właściwy urząd skarbowy (art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Od 15 stycznia 2015 r., według nowego art. 2 ust. 2a ustawy o rachunkowości, do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości, stosuje się art. 70a ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim kierownik jednostki takiej spółki jawnej czy partnerskiej (tj. bez pełnej księgowości) składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób, które:

- opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych;

- wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym;

- wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim;

- dokonują odpłatnego zbycia składników majątku:

- po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,

- otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.

Podatnicy muszą wziąć pod uwagę Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U z 2014r. poz. 1037 ze zm.). Określa ono sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem, a także terminy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi.

Od 2017 r obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi. Wprowadzono nowa kolumnę dla kosztów działalności badawczo- rozwojowej.

Podatnicy są obowiązani założyć księgę, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, również tę ewidencję, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

Warto zapamiętać:

  • Limit dający przed jego przekroczeniem prawo do prowadzenia PKPIR wynosi 2.000.000 euro czyli na 2017 r. 8.595.200 zł.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest prowadzona odrębnie dla każdego rodzaju działalności wyodrębnionej organizacyjnie.  
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów nie jest formą opodatkowania, tylko sposobem gromadzenia informacji o przychodach i kosztach.

Zbiór informacji o PKPiR znajdziesz w e-kursie Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów bez tajemnic.

Po szkoleniu zdobędziesz pewność kiedy musisz prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, kiedy ujmować przychody w PKPiR, jak bezbłędnie ujmować w PKPiR koszt zakupu towarów i materiałów podstawowych, jak ujmować pozostałe koszty w PKPIR, co to są koszty bezpośrednie i pośrednie oraz jakie są metody ujmowania kosztów.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel