• Analiza i kontrola finansowa

Jednolity Plik Kontrolny – jak w optymalny sposób dostosować się do wdrożenia nowych wymagań organu podatkowego

Lekcji : 7 Dodano: 14/07/2016

Lekcja 5. Dostosowanie systemu informatycznego

Zanim na żądanie organu podatkowego wysłany zostanie Jednolity Plik Kontrolny należy w sposób rzetelny przeprowadzić jego wdrożenie oraz zabezpieczyć go przed dostępem osób niepowołanych. Po zapoznaniu się z tą lekcją dowiesz się m.in. jakie wymagania techniczne należy spełnić dla informatycznych nośników danych na których księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Przystępując do wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego należy dokonać następujących czynności:

 • Zidentyfikować wszystkie systemy IT pod kątem zawartości danych z perspektywy poszczególnych 7 struktur szczegółowo omówionych w artykule: Finalna wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego. Odpowiedzieć na pytanie, czy korzystamy z jednego systemu, wielu systemów zintegrowanych ze sobą, wspomagamy się Excelem, Hurtownią Danych.
 • Sporządzić listę systemów i przyporządkować do nich dane odpowiadające strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przy tej czynności niezbędna jest współpraca całego zespołu powołanego do wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego w tym osób odpowiedzialnych za wprowadzanie danych do księgi głównej, księgowanie wyciągów bankowych, wprowadzanie danych do systemów magazynowych, wprowadzanie danych do rejestru VAT, sporządzanie deklaracji VAT, osób delegowanych z działu IT.
 • Dokonać mapowania danych z systemów informatycznych do pól określonych w Jednolitym Pliku Kontrolnym oraz przeglądu istniejących w przedsiębiorstwie raportów, które zawierają dane wymagane przez JPK.
 • Wygenerować Jednolity Plik Kontrolny – wypracować proces raportowania na bazie istniejących danych w wielu systemach, bądź zmodyfikować główny system, jeśli jest ich kilka, udostępnić funkcjonalność JPK przez producentów oprogramowania.
 • Przetestować Jednolity Plik Kontrolny – przed wysyłką dokumentu należy dokonać testowania merytorycznego, walidacji kompletności danych i zgodności z ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi.

Tak wdrożony JPK jest gotowy do wysyłki na żądanie organu podatkowego.

Dokonując przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg przedsiębiorca musi spełniać wymagania techniczne określone dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Powyższe wymagania są określone w projekcie z 14 marca 2016 r. Rozporządzenia Ministra Finansów:

„Na podstawie art. 193a § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

 • Księgi mogą być przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 • Księgi przesyłane w sposób, o którym mowa w ust.1, są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 z 2014r. poz. 1662 oraz 2015r. poz. 1893).
 • Sposób opatrywania ksiąg bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa załącznik do rozporządzenia.
 • Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru ksiąg jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw publicznych.
 • Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych, autentyczności ksiąg oraz umocowania do podpisywania tych ksiąg:

• zapewnia integralność przekazanych ksiąg zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114):

• stanowi dowód i potwierdza termin przekazania ksiąg.

§ 3

 1. Informatyczne nośniki danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane, powinny być:

• oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację;

• przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi;

 1. Informatyczne nośniki danych, o których mowa w ust. powinny zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika”.

 

Z tej lekcji zapamiętaj:

 • Dokonując przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg przedsiębiorca musi spełniać wymagania techniczne określone dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane.
 • Księgi przesyłane w sposób, o którym mowa w ust.1, są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 z 2014r. poz. 1662 oraz 2015r. poz. 1893).

W następnej lekcji znajdziesz odpowiedź na pytanie czego dotyczy obowiązek ochrony danych osobowych w przypadku JPK. 

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
eBook Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • Analiza i kontrola finansowa

Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

 • Data: 19/12/2017
 • Pobrano: 64036 razy
eBook Zaangażowanie wydatków w praktyce
 • Analiza i kontrola finansowa

Zaangażowanie wydatków w praktyce

 • Data: 18/12/2017
 • Pobrano: 64038 razy
Zobacz więcej eBooków
wiper-pixel