Regulamin korzystania z Portalu eWiedzaFK

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem Serwisu, którego jest Administratorem.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 43¹ Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz wobec Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Definicje:

Administrator

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256, REGON: 012725225, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000098264;  e-mail:[email protected]; nr tel.: 0 22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Abonament

opłata ustalona w Cenniku ponoszona przez Użytkownika w zamian za możliwość korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.

Cennik

udostępniana w Serwisie informacja o opłatach (cenach) należnych Administratorowi za świadczone na rzecz Użytkownika odpłatne Usługi.

Dni Robocze

dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Eletter/ newsletter

biuletyn elektroniczny stanowiący Usługę bezpłatną świadczoną na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujący o aktualnościach 
z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.

Hasło

ciąg znaków ustalonych i przekazanych Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędny do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.

Formularz Rejestracyjny

formularz dostępny na Stronie Internetowej Serwisu umożliwiający założenie Konta w celu skorzystania z Usług objętych Abonamentem, zakupu jednostkowego Produktu, lub dostępu do Usługi pn. „Strefa Wsparcia Eksperckiego.

Skrócony formularz Rejestracyjny

formularz dostępny na Stronie Internetowej Serwisu (w ramach Formularza Rejestracyjnego) służący do założenia Konta Darmowego.

Kodeks cywilny

ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

Konto

indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika  w wyniku Rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach na Usługi, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych przez  Administratora  funkcjonalności Serwisu, w tym z określonych w Serwisie Usług.

Konto Abonamentowe

Konto umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych w ramach Abonamentu.

Konto Darmowe

Konto umożliwiające korzystanie z aktualnie określonego na Stronie Internetowej Serwisu rodzaju Usług: bezpłatnych (w tym nieopłatnego dostępu do określonej części Materiałów), bądź odpłatnych (w tym Usługi pn. „Strefa Wsparcia Eksperckiego” - tworzone w wyniku Rejestracji, bądź automatycznie: przy Rejestracji związanej z pierwszym zakupem jednostkowego Produktu, bądź w wyniku dostępu do Usług objętych Abonamentem.

Dni Robocze

dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z polskim prawem.

Login

indywidualna nazwa nadana i przekazana Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędna do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.

Materiały

wszelkie zbiory informacji, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu.

Okres Rozliczeniowy

okres korzystania z Usług, za który pobierany jest Abonament i wystawiana jest przez Administratora Faktura.

Produkt

produkt w postaci elektronicznej, nie zapisany na nośniku materialnym, dostępny w danym czasie w Serwisie.

Moja strefa

funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do informacji
o wszystkich zakupionych przez Użytkownika Produktach

Regulamin

niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Administratora oraz procedury reklamacyjnej.

Rejestracja

Jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego w celu utworzenia Konta, niezbędna do uzyskania przez Użytkownika dostępu do określonych w Serwisie Usług świadczonych nieopłatnie, bądź odpłatnie.

Serwis

serwis internetowy pod nazwą „eWiedzaFK” o tematyce adresowanej do księgowych,  pracowników działów księgowości, biur rachunkowych udostępniany przez Administratora za pomocą sieci Internet na Stronie Internetowej Serwisu, za pośrednictwem którego Administrator świadczy Usługi.

Strona Internetowa Serwisu

strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis, dostępna pod adresem: www.ewiedzafk.pl oraz wszystkimi rozszerzeniami tego adresu.

Umowa

umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych
w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem.

Usługi

aplikacje i narzędzia udostępniane drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

Ustawa o prawach Konsumenta

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.)

Użytkownik

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zablokowanie dostępu do
Usług

stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i Materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak
  i nieodpłatnie.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 1422, z późn. zm.).
 5. W przypadku Użytkownika nie będącego osobą fizyczną, wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem praw  i obowiązków takiego Użytkownika, może dokonać w jego imieniu wyłącznie osoba należycie do tego umocowana.
 6. Wszelkie zawarte w Serwisie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Materiałów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad  i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania.
 7. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00

telefon: 22 518 29 29;

faks: 22 617 60 10

e-mail: [email protected]

listownie: ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek

Poza ww. godzinami pracy Centrum Obsługi Klienta funkcjonuje poczta głosowa, za  pomocą której Użytkownik może nagrać informację przeznaczoną dla Administratora. 

Rozdział II
Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Użytkownika z Materiałów.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to oprogramowanie w celu korzystania z plików pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, video, przeglądarka internetowa zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0, przy czym za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę Materiałów, ani w mechanizm działania Serwisu.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.  Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Materiałów lub korzystanie  z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Materiałów lub w związku z nimi.
 3. Administrator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych komputerów osobistych oraz zaleca unikanie zapisywania Hasła w przeglądarce internetowej.
 4. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc., bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu. Korzystanie z Usług nie może zastępować obowiązków nałożonych na Użytkownika bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy przewidują one określoną formę i sposób działania Użytkownika. Usługi polegają wyłącznie na zapewnieniu stosownych funkcjonalności oraz narzędzi wspomagających Użytkowników w celu skorzystania z Usług.

Rozdział III
Umowa

 1. Zawarcie Umowy o:
 1. świadczenie Usług nieodpłatnych - następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Użytkownika lub Rejestracji Konta Darmowego w zakresie związanym z nieodpłatnym dostępem do części Materiałów lub z chwilą złożenia zamówienia na inną Usługę nieodpłatną;
  1. świadczenie Usług odpłatnych – następuje: w przypadku Usług świadczonych w ramach Abonamentu - w wyniku skutecznie złożonego zamówienia na te Usługi i związanej z tym automatycznie dokonanej Rejestracji Konta Abonamentowego, które wygasa po zakończeniu świadczenia Usług objętych Abonamentem;
  2.  w przypadku  Usługi pn. „Strefa Wsparcia Eksperckiego” (dalej: „Usługa Strefa Wsparcia Eksperckiego”), a także  sprzedaży  jednostkowego Produktu - w wyniku zamówienia tej Usługi , tj. z chwilą określoną w ust. 41  Regulaminu i związanej z tym automatycznie dokonanej  Rejestracji Konta Darmowego;

 

 1. korzystanie z Konta – następuje z chwilą utworzenia Konta w wyniku skutecznej Rejestracji dokonanej w sposób  przewidziany Regulaminem.
 1. Do zawarcia z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych dochodzi w przypadku faktycznego skorzystania przez Użytkownika z takich Usług, a w przypadku Elettera/newslettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Użytkownika subskrypcji (zamówienia) Elettera/newslettera.
 2. Umowa o świadczenie Usług płatnych zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że warunki świadczenia Usługi określone w jej opisie zamieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu stanowią inaczej. W przypadku gdy zgodnie z ww. warunkami  Umowa o świadczenie określonych Usług płatnych następuje na wskazany czas określony, okres obowiązywania takiej Umowy ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny taki sam okres, o ile Użytkownik nie wyrazi na piśmie przeciwnego  oświadczenia woli najpóźniej na 30 dni przed upływem poprzedniego terminu obowiązywania Umowy. Przy czym warunki Umowy, na jakich będzie ona kontynuowana w wyniku automatycznego przedłużenia okresu jej obowiązywania, nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w ramach pierwotnej Umowy, a w szczególności nie może się to wiązać dla Użytkownika będącego Konsumentem z jakimikolwiek ponoszonymi przez niego zwiększonymi kosztami. Niezależnie od tego, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy po automatycznym przedłużeniu okresu jej obowiązywania na ogólnych zasadach określonych w Rozdziale XIV Regulaminu.
 3. Zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta Użytkownikom będącymi Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług płatnych bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy określonego zgodnie z Regulaminem. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie do Administratora przed upływem tego terminu, na adres e-mail: [email protected],, stosownego oświadczenia, którego wzór znajduje się tutaj (kliknij aby pobrać: http://regulamin.wip.pl/odstapienie/formularz_odstapienia.docx) wraz otrzymaną fakturą. Rezygnacja z Usług świadczonych odpłatnie nie powoduje rozwiązania umowy o świadczenie Usług bezpłatnych.
 4. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 18 zdanie pierwsze, nie przysługuje w  odniesieniu do Umów:
 1. o świadczenie Usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
 2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy określonego w ust 18.
 1. Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, zrezygnować z Konta Darmowego, składając  Administratorowi  oświadczenie w tym przedmiocie na adres e-mail: [email protected], bądź telefonicznie pod nr tel.: 22 518 29 29. Jest to wówczas równoznaczne z rozwiązaniem  Umowy o korzystanie z Konta Darmowego przez Użytkownika, a także Umowy o świadczenie Usługi Strefa Wsparcia Eksperckiego, w przypadku korzystania z tej Usługi.
 2. Użytkownik może także w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji Elettera/newslettera klikając w zamieszczony w każdym Eletterze/newsletterze link z oznaczeniem „wypisz”.

Rozdział IV
Rejestracja/zamówienie Usługi

 1. W celu uzyskania dostępu do określonych Usług zgodnie z ich opisem na Stronie Internetowej Serwisu, konieczne jest dokonanie Rejestracji., a w przypadku Usług świadczonych odpłatnie także wniesienie opłaty za Usługę przewidzianą zgodnie z Cennikiem.
 2. Rejestracji w celu, o którym mowa w ust. 23, dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza Rejestracyjnego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 3. W celu utworzenia Konta Darmowego niezbędne jest wypełnienie Skróconego Formularza Rejestracyjnego.
 4. Rejestracja jest nieodpłatna.
 5. W celu dokonania Rejestracji, należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe pola odpowiednio: Formularza Rejestracyjnego, będącego zarazem formularzem zamówienia na określone Usługi świadczone odpłatnie, bądź Skróconego Formularza Rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Darmowego. Formularz Rejestracyjny jest udostępniony przez Administratora na Stronie Internetowej Serwisu, w podstronie „Zamów”, a Skrócony Formularz Rejestracyjny dostępny jest z podstrony „Darmowe”.. Prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny należy przesłać drogą elektroniczną do Administratora poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się  w Formularzu Rejestracyjnym.
 6. Dokonując Rejestracji,  Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte  w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest niezbędne do korzystania z Konta i Usług świadczonych w powiązaniu z danym rodzajem Konta.
 7. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem dokonanie Rejestracji, z którą wiąże się zamówienie Usługi świadczonej odpłatnie, uwarunkowane jest złożeniem przez Konsumenta oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się przy treści tego oświadczenia, że jest mu wiadome oraz akceptuje to, że zamówienie Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do podania w Formularzu Rejestracyjnym, prawdziwych danych i zapewnia,  że dane te nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, obowiązującego prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów.
 9. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika Formularz Rejestracyjny jest przesyłany do Administratora i zapisywany w bazie danych Serwisu.
 10. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób skuteczny Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne z:
 1. zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem Usług świadczonych w ramach danego Konta utworzonego w wyniku Rejestracji oraz warunkami ich świadczenia przez Administratora;
 2. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie, niezbędne do otrzymania Loginu i Hasła i związanego z tym dostępu do Usług;
 3. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu Rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
 1. Użytkownik będący Przedsiębiorcą podaje w Formularzu Rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym Formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:
 1. imię i nazwisko Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, firma (nazwa);
 2. dane o wpisie do właściwego rejestru bądź ewidencji;
 3. NIP;
 4. imię, nazwisko, stanowisko służbowe/funkcja, adres e-mail osoby zamawiającej Usługi, uprawnionej do działania w tym zakresie w imieniu Użytkownika;
 5. adres (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu);
 6. numer telefonu kontaktowego;
 1. Użytkownik będący Konsumentem podaje w Formularzu Rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania);
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu kontaktowego.
 1. W przypadku Skróconego Formularza Rejestracyjnego, oprócz oznaczenia imienia i nazwiska /firny Użytkownika, należy podać następujące dane:
 1. adres e-mail;
 2. numer telefonu kontaktowego;
 3. dane niezbędne do wystawienia faktury za Usługę płatną, o ile Użytkownika zgłosi taki wniosek zaznaczając w tym celu odpowiednie pole.
 1. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik będący osobą fizyczną, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w określonych, wskazanych przez Administratora celach, które wymaga uzyskania takiej zgody. W takim przypadku, Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie przewidzianej prawem zgody na przetwarzanie danych osobowych uwzględnia, iż:
 1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
 2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania;
 3. udostępnienie Administratorowi przez Użytkownika będącego osobą fizyczną jego danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym.
 1. Użytkownik może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem na adres poczty elektronicznej tego Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez  ww. Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na skierowaną do Użytkownika prośbę Administratora w tym przedmiocie.
 3. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym, lub niepełnych, uprawnia Administratora do odmowy potwierdzenia Rejestracji i przyjęcia zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie lub, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości w/w danych po rozpoczęcia świadczenia Usług, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. Po zakończeniu procesu Rejestracji, w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym Login i Hasło do konta Użytkownika w Serwisie, w celu zabezpieczenia dostępu Użytkownika do Usług świadczonych odpłatnie. Dane Konto oraz Login mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika.
 5. Potwierdzenie przyjęcia przez Administratora złożonego przez Użytkownika zamówienia na Usługi płatne i przesłanie Użytkownikowi Loginu i Hasła na adres e-mail podany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie tych Usług.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług świadczonych odpłatnie po wpisaniu otrzymanego od Administratora Loginu i Hasła w oknie logowania umieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swojego Loginu ani Hasła i nie jest uprawniony udostępniania jakimkolwiek osobom trzecim . Udostępnienie Loginu i/lub Hasła przez Użytkownika jakiekolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.
 8. Administratorowi przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych przy użyciu przyznanego Użytkownikowi Loginu i Hasła, poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań w celu spełnienia wymogu określonego w ust. 43. W przypadku powzięcia przez Administratora podejrzenia, że Użytkownik udostępnił Login lub Hasło osobie trzeciej, Administrator może rozwiązać Umowę po wezwaniu Użytkownika do przedstawienia wyjaśnień i niewykonaniu tego wezwania przez Użytkownika w terminie 7 Dni Roboczych od dnia doręczenia mu ww. wezwania.
 10. Administrator ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Materiałów, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika. W przypadku zastosowania przez Administratora powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

Rozdział V
Abonament

 1. Korzystanie z Usług świadczonych odpłatnie w ramach Abonamentu wymaga opłacenia  Abonamentu przez Użytkownika zgodnie  z aktualnym Cennikiem.
 2. Abonament nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do Internetu, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Administratora. Jednostkowa kwota Abonamentu wraz z podatkiem VAT i z łączną kwotą obejmującą cały okres objęty Abonamentem, są określone w  Serwisie w zakładce „Zamów” i stanowi całość zobowiązań Użytkownika z ww.  tytułu,  zastrzeżeniem postanowień ust. 55.
 3. W przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usług płatnych, kwota Abonamentu, jak też cena Usługi odpłatnej nie objętej Abonamentem, pozostaje niezmienna przez cały okres wypowiedzenia.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnych, w szczególności możliwość stosowania cen promocyjnych w ramach Abonamentu, bądź w odniesieniu do Usług płatnych nie objętych Abonamentem. Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 5. Abonament, jak też cena za nie objętą Abonamentem Usługę świadczoną odpłatnie,  podlega  zapłacie przez Użytkownika na podstawie faktury wystawianej Użytkownikowi przez Administratora - w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia, przelewem na konto określone w treści faktury. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury  bez podpisu ze strony Użytkownika.
 6. Administrator udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o świadczenie Usług odpłatnych:
 1. płatność przelewem;
 2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu payu.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie tego serwisu.
 1. Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej za pośrednictwem serwisu payu.pl jest . PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,  nr KRS: 0000274399, NIP: 7792308495
 2. Faktury będą przesyłane do Użytkownika w formie papierowej, listem zwykłym na wskazany przez niego adres do korespondencji. Użytkownik może wybrać przesyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres email po przesłaniu takiego zgłoszenia na adres    e-mail: [email protected].
 3. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą Abonamentu, bądź opłaty należnej za Usługę świadczoną odpłatnie nie objętą Abonamentem,  w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia w zapłacie. Administrator może naliczyć odsetki od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności z ww. tytułu.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się w całości lub w części z zapłatą kwoty należnego Abonamentu lub opłaty za Usługę, o której mowa w ust. 55 (nie objętą Abonamentem)  wynikającą  z faktur - Administrator zastrzega sobie prawo do Zablokowania dostępu do Usług zgodnie z Rozdziałem XIV, a następnie rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik, mimo wezwania do zapłaty wystosowanego przez Administratora, zalega z płatnością Abonamentu należnego na podstawie dwóch kolejnych faktur.
 5. O każdej zmianie Cennika, Administrator powiadomi Użytkowników najpóźniej na miesiąc przed wprowadzeniem zmian Cennika przez zamieszczenie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu i utrzymanie tam tej informacji przez co najmniej jeden Okres Rozliczeniowy. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Cennika.

 

Rozdział VI
Usługi

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.
 3. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu całości lub części Materiałów. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.
 4. Usługi świadczone odpłatnie obejmują:
 1. dostęp do całości Materiałów;
 2. Usługę „Strefa Wsparcia Eksperckiego” (nie wchodzącą w zakres Abonamentu),  umożliwiającą przesyłanie przez Użytkowników pytania do ekspertów współpracujących z Administratorem i otrzymywanie odpowiedzi na to pytanie, na zasadach określonych  w Regulaminie. Odpowiedzi są udzielane wyłącznie na pytania zadawane pojedynczo. Przy wpisaniu kilku pytań do jednego okna z pytaniem odpowiedź będzie udzielana tylko na pierwsze pytanie;
 3. sprzedaż Produktów.
 1. Usługi świadczone bezpłatnie:
 1. możliwość subskrypcji Elettera/newslettra przez Użytkownika;
 2. dostęp do zakładki pod nazwą „DARMOWE”, która zawiera darmowe treści oraz do innych Materiałów określonych przez Administratora – wymagający utworzenia Konta Darmowego;
 3. udostępnianie Konta Użytkownikowi.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.

 

Rozdział VII
Zasady świadczenia Usługi świadczonej odpłatnie  „Strefa Wsparcia Eksperckiego”

 1. W celu skorzystania z Usługi płatnej „Strefa Wsparcia Eksperckiego”, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania Konta Darmowego. Aby zadać pytanie Użytkownik zobowiązany jest  do wybrania tematu pytania, przedstawienia możliwie jak najbardziej szczegółowego opisu stanu faktycznego oraz sformułowania pytania, na które chce uzyskać odpowiedź eksperta współpracującego z Administratorem. Odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników mają charakter jedynie informacji dotyczącej dziedziny, do której odnosi się zapytanie, a nie wiążącej opinii w tym zakresie, w szczególności nie stanowi opinii prawnej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, które jest sformułowane w sposób zbyt ogólny i nieprecyzyjny, w sposób uniemożliwiający udzielenie odpowiedzi, lub którego treść wskazuje na konieczność udzielenia porady bądź sporządzenia opinii prawnej przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego. Konieczność taka zachodzi, gdy w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika pytanie, niezbędne staje się:
 1. zapoznanie się z treścią dokumentów, w szczególności umów, odpisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism i orzeczeń sądowych (postanowień, wyroków, itp.), decyzji administracyjnych, itp. lub ich interpretacji;
 2. kompleksowa ocena stanu faktycznego lub wskazanie alternatywnych rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną Użytkownika;
 3. sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanych, przez Użytkownika lub inne podmioty przedstawione w pytaniu, działań lub szanse ich powodzenia;
 4. wydanie opinii na temat działań występujących w konkretnej sprawie przedstawicieli  organów wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej.
 1. Każdy Użytkownik, który opłacił Usługę „Strefa Wsparcia Eksperckiego” zgodnie z Cennikiem i zadał pytanie adresowane do eksperta współpracującego z Serwisem, otrzymuje gwarancję uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. W zależności od stopnia trudności, przewidywany termin udzielenia Użytkownikowi indywidualnej odpowiedzi (z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej) wynosi od 2 do 14 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia pytania. Każda odpowiedź udzielana przez eksperta przechodzi dodatkowo dwu- lub trzy- stopniowy etap weryfikacji dokonywany przez specjalistów w dziedzinie, której dotyczy pytanie. Wybrane odpowiedzi na pytania Użytkowników są, oprócz wysyłki do Użytkownika, publikowane w Materiałach, jednakże bez ujawniania jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację podmiotów, których pytanie dotyczy. Odpowiedzi na pytania udzielane są w Dni Robocze.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od gwarancji, o której mowa w ust 66 i wyznaczenia dłuższego terminu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika pytanie, w przypadku, gdy pytanie wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego oraz konsultacji kilku ekspertów. O odstąpieniu od powyższej gwarancji oraz nowym terminie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z ust. 71..
 3. Administrator zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej, lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich. Pytanie zadane przez Użytkownika nie może zawierać danych osobowych Użytkownika ani innych osób i podmiotów lub sygnatur spraw.
 4. Administrator zastrzega, iż odpowiedzi będą udzielanie tylko i wyłącznie na pytania Użytkowników, którzy opłacili usługę „Strefa Wsparcia Eksperckiego” oraz zadali pytanie skierowane do ekspertów współpracujących z Administratorem, za pośrednictwem formularza zamieszczonego na podstronie „Strefa Wsparcia Eksperckiego” Strony Internetowej Serwisu. Pytania przesłane w inny sposób nie będą akceptowane przez Administratora i przyjmowane do udzielenia na nie odpowiedzi.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 1. odesłania pytania wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności faktycznych, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie;
 2. wskazania treści znajdujących się w Materiałach, w których według Administratora, znajduje się odpowiedź na zadane przez Użytkownika pytanie i w ten sposób udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie;
 3. odmowy udzielenia odpowiedzi w przypadku, gdy pytanie nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1.
 1. Wszelką korespondencję związaną z pytaniami kierowanymi przez Użytkowników w ramach Usługi „Strefa Wsparcia Eksperckiego” Administrator kieruje do Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.

 

Rozdział VIII

Zasady świadczenia Usługi sprzedaży Produktów

 1. Warunkiem nabycia Produktu jest: posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, dokonanie Rejestracji przy pierwszym nabyciu Produktu, bądź  zalogowanie się do utworzonego automatycznie w wyniku Rejestracji dokonanej zgodnie z ust. 25 Konta Darmowego przy kolejnym zakupie Produktu, zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz prawidłowe złożenie zamówienia i dokonanie zapłaty ceny należnej za Produkt. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie niezbędnych  do wykonania zamówienia danych  w udostępnianym w ramach sprzedaży Produktu formularzu zamówienia (dalej: „Formularz Zamówienia”)..
 2. Użytkownik może podać w Formularzu Zamówienia dane niezbędne do wystawienia faktury obejmującej Zamówienie, z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może uniemożliwić wystawienie faktury.
 3. Zamówienie na Produkt można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. W Zamówieniu   Użytkownik określa:
 1. zamawiane Produkty;
 2. sposób płatności wybrany przez Użytkownika spośród opcji wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu;
 1. Po złożeniu zamówienia na Produkt Użytkownik otrzymuje od Administratora, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu zamówienia na Produkt , co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Umowy w zakresie sprzedaży  danego Produktu.
 2. Informacja o zamówionych przez Użytkownika Produktach dostępna jest w Mojej strefie.
 3. Prezentacja Produktów  w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia na Produkt w Serwisie stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu  złożoną przez Użytkownika. Wysłane przez Administratora potwierdzenia przyjęcia Zamówienia na Produkt na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika, o której mowa powyżej.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Produktów prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu.
 5. Administrator świadczy Usługi w zakresie sprzedaży za pośrednictwem Serwisu następujących, jednostkowych  Produktów:

1) ebooki– dostępny w formie…PDF;

2)video szkolenie- dostępny w formie video;

3) eKurs dostępny w formie HTML i PDF;

4) prezentacja szkoleniowa dostępne w formie PDF;

5) testy w formie HTML;

6) warsztaty na żywo w formie transmisji video.

 1. Do pobrania i odtworzenia materiałów szkoleniowych. niezbędne jest:
 1. przepustowość łącza: minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi);
 2. przeglądarka: program działa prawidłowo z wszystkimi najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi, takimi jak: Firefox, Internet Explorer 8 czy Chrome;
 3. Flash Player: wersja 11.1 lub nowsza;
 4. Adobe Acrobat Reader w najnowszej wersji

Czas realizacji Zamówienia, warunki dostarczenia i Cena Produktu

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie w przypadku gdy zamówiony Produkt jest dostępny u Administratora. W przypadku niedostępności Produktu objętego Zamówieniem Użytkownik otrzymuje stosowną informację o anulowaniu zamówienia w zakresie w jakim  z powyższego względu nie może ono być zrealizowane. W przypadku zapowiedzi sprzedaży Produktu w Serwisie, obok informacji o Produkcie  uwidoczniona jest data jego dostępności w sprzedaży.
 2. Termin realizacji zamówienia na Produkt rozumiany jako czas, w którym Administrator skompletuje zamówienie i udostępni Produkt Użytkownikowi od dnia zawarcia Umowy. Po upływie tego terminu Administrator spełni świadczenie,  chyba, że Użytkownik odstąpił od Umowy.
 3. Wszystkie ceny Usług, w tym ceny Produktów zamieszczone na Stronie Internetowej Serwisu podawane są w złotych, jako ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 77. W podsumowaniu złożonego zamówienia, a także w treści wystawionej faktury  podana jest również cena netto Produktu (tj. cena brutto po odjęciu obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w cenie brutto Produktu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Produktów znajdujących na Stronie Internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą ceny.

 

Rozdział IX
Zasady świadczenia Usługi bezpłatnej Eletter/newsletter

 1. W ramach Usługi Eletter/newsletter Administrator wysyła zamówiony przez Użytkownika Eletter/newsletter na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 2. Usługa subskrypcji Elettera/newsletter jest Usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu.
 3. Eletter/newsletter jest przesyłany do Użytkowników, którzy dokonali jego subskrypcji, do pięciu razy w  tygodniu.
 4. Możliwość korzystania przez Użytkowników z Usługi Eletter/newsletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Każdy Eletter/newsletter lub inna przesyłka pochodząca od Administratora adresowana do Użytkownika zawiera:
 1. informację o nadawcy;
 2. wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki;
 3. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci Elettera/newslettera lub zmianie jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

Rozdział X
Odpowiedzialność

 1. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia  przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu  i udostępnianiu Serwisu, których powodem jest:
 1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;
 2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora).
 1. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu – z zastrzeżeniem przerwy w działaniu Serwisu spowodowanej nagłą awarią, o której Administrator powiadomi Użytkowników niezwłocznie po jej wystąpieniu w sposób wskazany powyżej. Wskazane wyżej przerwy nie mają wpływu na zakres uprawnień Użytkowników przysługujących im do chwili takiej przerwy, w szczególności nie powodują utraty uprawnień do świadczeń nie zrealizowanych w wyniku jej wystąpienia.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Użytkownika obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu  z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności  w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy  za utratę przez Użytkownika lub wejście  w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub Hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika. Administrator ponosi jednak odpowiedzialność, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie jego loginu/i lub Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora lub z przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, w tym do Materiałów, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do formularzy generowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 7. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Użytkownika.
 8. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 9. Administrator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisie informacji najbardziej aktualnych i pełnych, niemniej Administrator nie świadczy żadnych usług prawnych i nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie. Użytkownik korzysta z Materiałów lub odpowiedzi udzielonych mu w ramach Usługi „Strefa Wsparcia Eksperckiego”, na własne ryzyko  i odpowiedzialność.
 10. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.
 12. Na Usługi Administrator nie udziela gwarancji w zakresie innym niż określone w Regulaminie ani nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

Rozdział XI
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż Materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
 2. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Serwisu Materiałów, o których mowa w ust 104, będących przyczyną naruszenia. Powiadomienia można dokonać z wykorzystaniem danych kontaktowych określonych w ust. 7 Regulaminu.

 

Rozdział XII
Reklamacje

 1. Administrator ma obowiązek należytego świadczenia Usług i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację.
 3. W celu możliwości jej rozpatrzenia przez Administratora Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
 1. imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
 2. adres do korespondencji;
 3. adres e-mail;
 4. wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
 5. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
 6. dokładny opis i powód reklamacji oraz wynikający z nich zakres żądania Użytkownika składającego reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Administrator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w ust. 107 i spełniającej wymogi wskazane w ust. 108. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.
 4. W przypadku gdy Administrator nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, oznacza to, iż uznał jego żądania za uzasadnione.

 

Rozdział XIII
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji, jest Administrator (dalej także: Administrator Danych). Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora jako Administratora Danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi odrębną zgodę. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację i w konsekwencji świadczenie Usług, które jest uwarunkowane jej dokonaniem. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych, zgodnie z ust 122. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.
 2. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, a także dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Administratora lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi odrębną zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz  w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Polityka prywatności

 1. Administrator, jako podmiot świadczący Usługi, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. Administrator zachowuje szczególna dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.  Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
 2. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników.
 3. Dane, o których mowa powyżej, chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m .in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie jest usytuowany w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie  do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu  i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną - stosującą protokół SSL- wysyłany jest do Użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki  (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu - może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji).  Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości (pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i Użytkowników). Certyfikaty wydają firmy badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW.
 4. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności należy kierować do  Administratora drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o. o.
ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek,
e-mail: [email protected]
nr tel.: 22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 1. Dane przekazane przez Użytkownika w ramach Rejestracji, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego - chronione są w szerokim zakresie, z przyjętą w takich przypadkach starannością, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać zgodne ze stanem rzeczywistym dane Użytkownika określone w ww. Formularzu jako niezbędne dla dokonania Rejestracji. Administrator umożliwia zmianę adresu e-mail, Hasła, danych teleadresowych w każdym momencie. Dokonywana przez Użytkownika  Rejestracja przebiega z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Administrator wyraźnie informuje Użytkowników o Administratorze Danych  i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o znanych Administratorowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych, a także o dobrowolności podania danych, a  jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 3. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, oprócz prawa dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, przysługuje także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o. o.
ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek,
e-mail: [email protected]
nr tel.: 22 518 29 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00);

 1. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora jako Administratora Danych może dotyczyć również przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub w postaci sms na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego.
 2. Dane osobowe są przekazywane Administratorowi przez Użytkowników co do zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych w procesie m.in. Rejestracji, czy wypełniania właściwego Formularza Rejestracyjnego niezbędnego dla skorzystania z danej Usługi w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, uniemożliwia Rejestrację lub realizację Usług i w konsekwencji korzystanie z niej przez Użytkownika  oraz może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji.
 3. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Administratora zgłaszany jest przez niego Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Użytkownika  z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Użytkownika. Administrator może odmówić jednak usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub  gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 5. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Administratora, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Administrator zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania zapewnia stosowany przez Administratora 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL. 
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

„Cookies”

 1. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z Usług. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:
 1. zapamiętania informacji o Użytkowniku;
 2. umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowania Usługi i treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników;
 3. statystycznych.
  1. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu, w tym z Usług.

Dodatkowe informacje

 1. Administrator zbiera dane dotyczące korzystania z Serwisu i Usług, w tym w trakcie trwania połączeń internetowych zbiera informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „loginów dostępowych” jakim jest w przypadku korzystania z Serwisu podawane przez Użytkownika  w procesie logowania do Konta adres poczty elektronicznej. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych administrowaniem serwerów serwisów Administratora, a także w celach statystycznych. Administrator informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  jest obowiązany  do udzielania informacji o ww. danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 2. Administrator umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.
 3. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Serwisu za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji, serwery Administratora automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji  z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.
 4. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

Rozdział XIV.
Rezygnacja z Usług, Zablokowanie dostępu do Usług oraz rozwiązanie Umowy

 1. Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do Usług Serwisu w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Materiałów lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług. Administrator może zawiadomić Użytkownika o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług Serwisu z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 2. Użytkownik lub Administrator może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług płatnych, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jego nieważności i doręczenia drugiej Stronie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług płatnych w formie określonej w ust. 122 i przesłać je do Administratora w postaci korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Administratora, przy czym Administrator wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji.
 4. Rezygnacja z korzystania z Usług świadczonych odpłatnie (w tym z Abonamentu) nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług bezpłatnych: w postaci otrzymywania Elettera/newslettera, który może  być nadal przesyłany do Użytkownika, o ile Użytkownik sam z niego nie zrezygnuje, a także w ramach dostępu do Konta Darmowego.
 5. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych Użytkownik powinien poinformować Administratora o takiej woli w formie wiadomości e-mail, faksem, telefonicznie lub w formie korespondencji pocztowej na adresy i numery wskazane w Serwisie, w zakładce „Kontakt”, określone także w ust. 7 Regulaminu.

Rozdział XV.
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2016 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się  z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust.130. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu.
 5. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na 30 dni przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Administratora na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej 14 dni.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Zamówienia na Usługi złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia.
 8. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 9. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 10. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 11. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  a także Ustawy o prawach Konsumenta.
 12. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 13. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
 14. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów: przez sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101).

 

wiper-pixel