Nowy KSR - praktyczne wskazówki, jak ujmować środki trwałe zgodnie z KSR nr 11

Ten warsztat już się zakończył. Zapraszamy po więcej wiedzy na: Video szkolenia

Opis

Standard KSR 11 wszedł w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się już od 1 stycznia 2017 r.

BEZPŁATNE Warsztaty Online z gwarantowanym certyfikatem  

 

Podczas warsztatów poznasz praktyczne skutki tych zmian oraz co one dla Ciebie oznaczają. 

Podczas Warsztatów online ekspert wyjaśni poniższe zagadnienia:

 1. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały.
 2. Okres ekonomicznej użyteczności.
 3. Kompletność i zdatność do użytkowania.
 4. Zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych.
 5. Wartości początkowej środka trwałego.
 6. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu.
 7. Ustalenia kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego.
 8. Koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego.
 9. Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych.
 10. Koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania.
 11. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego w tym ulepszenia środków trwałych i nakładów na bieżącą eksploatację.
 12. Amortyzację środka trwałego.
 13. Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych. 

Podczas warsztatów ekspert w praktyczny sposób wyjaśnia, jak postanowienia KSR 11 wpływają na pracę księgowych. Poznamy też odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w tym zakresie. 

Prowadzący

  dr Katarzyna Trzpioła specjalista prawa podatkowego i bilansowego, doświadczony wykładowca i praktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej.

wiper-pixel