• Prawo

Wszystko na temat systemu finansów publicznych - praktyczne wyjaśnienia

Lekcji : 11 Dodano: 27/02/2018

Lekcja 11. Podsumowanie Twojego e-kursu

Gratulujemy! Zapoznałeś się z obowiązującymi zasadami systemu finansów publicznych. W trakcie e-kursu Wszystko na temat systemu finansów publicznych - praktyczne wyjaśnienia, w ramach 10 lekcji, otrzymałeś fachowe materiały szkoleniowe, potwierdzone przez naszego eksperta ds. rachunkowości i podatków.

Lekcja 1. Poznaj istotę finansów publicznych

Współcześnie pojęcie „finanse publiczne” jest zintegrowane z polityką ekonomiczną i socjalną państwa i służy tej polityce. Pojęcie finansów publicznych nie jest definiowane w polskim prawie, chociaż występuje ono w wielu aktach prawnych. W ustawie z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.; dalej: Konstytucja RP), pojęcie to stanowi tytuł rozdziału X. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.; dalej u.f.p.) nie zawiera wprawdzie definicji tego pojęcia, ale wymienia operacje je tworzące.

Lekcja 2. System finansowy państwa

Od pojęcia finansów publicznych należy odróżnić pojęcie „publiczny system finansowy” (system finansów publicznych) oraz „system publicznego prawa finansowego”. Publiczny system finansowy jest obok rynkowego systemu finansowego częścią systemu finansowego państwa. A system finansowy państwa jest częścią systemu ekonomicznego.

Lekcja 3. Upewnij się, co reguluje prawo finansowe

System prawa finansowego to zasady oraz instytucje utworzone i funkcjonujące na podstawie obowiązujących w danym państwie (publicznej wspólnocie terytorialnej) w określonym czasie norm prawa finansowego.

Lekcja 4. Sprawdź, kto i w jaki sposób zarządza Skarbem Państwa

Skarb Państwa jest przeciwstawiany budżetowi państwa. Skarb Państwa jest postrzegany jako reprezentujący zasoby majątkowe państwa, budżet zaś – strumienie środków pieniężnych (przepływy, operacje finansowe). Między tymi dwiema sferami (budżetową i skarbową) występują jednak stałe więzi polegające na przesunięciach środków między nimi.

Lekcja 5. Dowiedz się, jakie są funkcje finansów publicznych

Funkcja finansów publicznych stanowi istotę, najważniejszy cel, zadanie, które ma realizować państwo poprzez operacje środkami publicznymi (środkami finansowymi na cele publiczne).

Lekcja 6. Sektor finansów publicznych w pigułce

Sektor finansów publicznych to zbiorowość jednostek prowadzących publiczne, niekomercyjne operacje finansowe, w celu realizacji zadań publicznych, stanowiąca wyodrębnioną organizacyjnie część sektora publicznego.

Lekcja 7. Poznaj rodzaje środków finansowych na cele publiczne

Fundamentem środków publicznych są dochody publiczne, pobierane przez jednostki budżetowe i przychody pochodzące z działalności pozostałych podmiotów sektora finansów publicznych.

Lekcja 8. Dowiedz się, jakie są cele polityki finansowej

Podstawowym celem polityki finansowej państwa jest też doprowadzenie do stabilności makroekonomicznej ze wzrostem gospodarczym, z niską inflacją, a w szczególności do równowagi finansów publicznych.

Lekcja 9. Zarządzanie środkami finansowymi przez podmioty publiczne

Pojęcie audytu wewnętrznego opiera się i wywodzi z pojęcia kontroli, ale jest procesem szerszym. Audyt wewnętrzny – jako rodzaj działania, wymieniony w  ustawie o  finansach publicznych –  jest formą (rodzajem) kontroli oraz działań o charakterze doradczym, wspierających w  stosunku do kierownictwa jednostki sektora finansów publicznych. Można go określić jako: ogół niezależnych działań kontrolnych i doradczych podejmowanych systematycznie w toku procesu zarządzania jednostką, w wyniku których kierownik jednostki będącej przedmiotem audytu uzyskuje obiektywną wiedzę i ma możliwość oceny funkcjonowania jednostki w zakresie jej gospodarki, w  tym gospodarki finansowej oraz procedur kontrolnych, itd.

Lekcja 10. Test wiedzy na temat systemu finansów publicznych

Dziękujemy za udział w e-kursie!

 

Podnoś swoje kwalifikacje z portalem eWiedza FK. Sprawdź e-kursy, które mogą Cię zainteresować:

Udoskonalaj swoje umiejętności zawodowe z portalem eWiedzaFK, by zdobyć wymarzoną pracę.

LITERATURA

–  Alińska A., Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Warszawa 2015;

– Buchanan J.M., Musgrave R.A., Finanse publiczne a wybór polityczny. Dwie odmienne wizje państwa, Warszawa 2005;

–  Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, wyd. II, Warszawa 2012;

– Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2006;

– Mankiw N.G., Taylor M.P., Makroekonomia, Warszawa 2016;

– Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2011;

– Ofiarski Z., Prawo finansowe, wyd. II zmienione, Warszawa 2010;

– Stiglitz J.E., Ekonomia Sektora Publicznego, Warszawa 2004;

– Wernik A., Finanse publiczne – cele, struktury, uwarunkowania, wyd. III, Warszawa 2014.

WYKAZ SKRÓTÓW:

BFG  – Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BGK  – Bank Gospodarstwa Krajowego

DNB  – dochód narodowy brutto

EBA – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority)

EBC – Europejski Bank Centralny

EFSI  – Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych

EIOPA – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów

EKSL – Europejska Karta Samorządu Lokalnego

EKSR  –  Europejska  Karta  Samorządu  Regionalnego  Emerytalnych  (European Insurance and Occupational Pensions Authority)

ERM II  – Exchange Rate Mechanism II

ESA – European System of Integrated Economic Accounts

ESMA – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European

Securities and Markets Authority)

FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

GG  – General Government j.s.t. – jednostki samorządu terytorialnego

KNF  – Komisja Nadzoru Finansowego

Konstytucja RP –  Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.)

NBP  – Narodowy Bank Polski

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia

NIK  – Najwyższa Izba Kontroli u.f.p. –  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.

poz. 1870 ze zm.) o.p.    –  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U.

z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

OFE   – otwarte fundusze emerytalne

PKB   – produkt krajowy brutto

RIO  – Regionalna Izba Obrachunkowa

SPZOZ – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

TFUE  – Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

TK  – Trybunał Konstytucyjny

UGW – Unia Walutowa i Gospodarcza

ustawa o NBP –  ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (teks jedn.:

Dz.U. z 2013 r., poz. 908 ze zm.)

WPF – wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

WPFP – Wieloletni Plan Finansowy Państwa

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

ZOZ  – Zakład Opieki Zdrowotnej

Pliki do pobrania

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
 • VIDEO
 • Finanse i rachunkowość
Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapasów w świetle stanowiska KSR
 • VIDEO
 • Wynagrodzenia i ZUS
Ulgi i zwolnienia dla pracowników oraz programy motywacyjne po zmianach od 2018 roku
 • VIDEO
 • Analiza i kontrola finansowa
JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

Dodano: 21/02/2018 Autor : Samir Kayyali 01:10:00
Zobacz więcej Video

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
Umowy przedsiębiorcy w praktyce E-KURS
 • Działalność gospodarcza

Umowy przedsiębiorcy w praktyce

Lekcji : 14 Dodano: 19/01/2018

Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej – dowiedz się, jakie masz prawa i obowiązki podczas kontroli E-KURS
 • Analiza i kontrola finansowa

Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

Lekcji : 12 Dodano: 26/12/2017

Zobacz więcej eKursów

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
eBook Zaangażowanie wydatków w praktyce
 • Analiza i kontrola finansowa

Zaangażowanie wydatków w praktyce

 • Data: 18/12/2017
 • Pobrano: 66798 razy
eBook Podział kosztów w organizacji pozarządowej
 • Finanse i rachunkowość

Podział kosztów w organizacji pozarządowej

 • Data: 15/01/2018
 • Pobrano: 66828 razy
eBook Najważniejsze orzeczenia i interpretacje 2017 roku
 • Podatki

Najważniejsze orzeczenia i interpretacje 2017 roku

 • Data: 20/12/2017
 • Pobrano: 66798 razy
eBook Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • Analiza i kontrola finansowa

Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

 • Data: 19/12/2017
 • Pobrano: 66796 razy
Zobacz więcej eBooków
wiper-pixel