• Prawo

Wszystko na temat systemu finansów publicznych - praktyczne wyjaśnienia

Lekcji : 11 Dodano: 27/02/2018

Lekcja 4. Sprawdź, kto i w jaki sposób zarządza Skarbem Państwa

Po zapoznaniu się z tą lekcją dowiesz się, jak zarządzać majątkiem państwowym oraz na czym polega ochrona prawna uprawnień i interesów Skarbu Państwa. Ponadto upewnisz się, czym jest szacunkowa ewidencja majątku Skarbu Państwa.

Pojęcie Skarbu Państwa we współczesnych państwach jest niejednolite – ma on zróżnicowany status prawny, strukturę organizacyjną i zadania. W polskim prawie brak zarówno definicji, jak i określenia jego istoty organizacyjnoprawnej. Podstawy ustroju Skarbu Państwa wyznacza Konstytucja RP. Dyspozycja art. 218 Konstytucji RP, który nakazuje określenie w ustawie organizacji Skarbu Państwa oraz sposobu zarządzania jego majątkiem, nie została wykonana w drodze odrębnej ustawy, regulującej kompleksowo jego uprawnienia publiczne (władcze) i właścicielskie (cywilnoprawne i prawa handlowego), a także problematykę wyodrębnienia mienia oraz reprezentacji interesów majątkowych. Według art. 146 ust. 4 Konstytucji RP Rada Ministrów chroni interesy Skarbu Państwa.

Obecnie koncepcję instytucji Skarbu Państwa w zakresie kwestii zarządzania, obsługi prawnej i zastępstwa prawnego unormowano w ustawie z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.) wraz z przepisami ją wprowadzającymi oraz w ustawie z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2261) – omówionymi niżej. W ustawach uwzględniono postulaty wynikające z opracowanego w 2016 r. przez Radę Gospodarczą przy Prezesie Rady Ministrów i przyjętego przez rząd dokumentu „Narodowy Program Nadzoru Właścicielskiego – Nowy ład korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa” (NPNW).

Skarbowi Państwa jako dysponentowi majątkiem przysługuje własność oraz inne prawa majątkowe do rzeczy i innych składników. Mienie państwowe służy wykonywaniu zadań publicznych. Zarządzanie nim obejmuje ogół czynności gospodarowania majątkiem, podejmowanych przez uprawnione organy państwowe, jednostki organizacyjne i państwowe osoby prawne w wykonaniu praw majątkowych.

Mieniem państwowym gospodarują wymienione przez ustawę podmioty, którym zostało ono oddane i które władają nim pod nadzorem organu wskazanego przez powołującą je ustawę, rozporządzenie lub statut.

Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym wymienia także szeroki katalog jednostek, które zarządzają tym mieniem. Podmioty te działają w obrocie prawnym w swoim imieniu i na swoją odpowiedzialność. Wartość przysługujących im składników mienia państwowego jest ujęta w ich księgach prowadzonych na podstawie przepisów o gospodarce finansowej oraz dotyczących rachunkowości. Są to państwowe osoby prawne, w tym np.: jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, utworzone w drodze ustawy lub na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej, w celu realizacji zadań publicznych, agencje wykonawcze i inne podmioty sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, instytuty badawcze, banki i przedsiębiorstwa państwowe, Polski Klub Wyścigów Konnych, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, spółki, których akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne.

Najszerszy zakres reprezentowania Skarbu Państwa przy zarządzaniu jego majątkiem należał do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, funkcjonującego także w terenie poprzez swe delegatury. Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przeszedł od 1 stycznia 2017 r. w stan likwidacji. Obecnie uprawnienia ministra skarbu przejął Prezes Rady Ministrów i ministrowie. Wszystkie jednostki zarządzające majątkiem Skarbu Państwa realizują swe zadania z zakresu zarządzania mieniem państwowym zgodnie z zasadą prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności.

Zróżnicowana problematyka dotycząca instytucji Skarbu Państwa jest zawarta także w wielu odrębnych ustawach, a zwłaszcza:

– w ustawie o działach administracji rządowej, powierzającej ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa zadania gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i ochrony jego interesów; szczegółowy zakres działania ministra określa wymieniona wyżej ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa;

– w Kodeksie cywilnym (w tym w art. 34 i art. 441 § 1 i 2) i w Kodeksie spółek handlowych, a także w ustawach: o przedsiębiorstwach państwowych, o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, w ustawie – Prawo bankowe. Ustawy te wprowadzają podstawowe zasady gospodarki podmiotów publicznych, a w szczególności: wymieniają Skarb Państwa jako osobę prawną; ograniczają zakres jego odpowiedzialności za zobowiązania innych państwowych osób prawnych, odpowiedzialność za wkłady oszczędnościowe gromadzone w bankach; przyznają prawo własności i inne uprawnienia majątkowe, prawo zawierania umów cywilnoprawnych, występowania w obrocie jako organ założycielski przedsiębiorstw państwowych, właściciel (udziałowiec, akcjonariusz) spółek prawa handlowego; określają szczególne zasady opodatkowania jednoosobowych spółek Skarbu Państwa;

– w ustawie o finansach publicznych, wprowadzającej rozróżnienie długu Skarbu Państwa, który ogranicza się do długu państwowego oraz państwowego długu publicznego – czyli długu wszystkich jednostek sektora finansów publicznych;

– w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, która określa m.in. zasady tworzenia zasobu majątkowego Skarbu Państwa z udziałów (akcji) w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa; oznacza ona także prawa majątkowe państwa jako podmiotu uprawnień i obowiązków majątkowych, uczestnika obrotu cywilnego i działalności gospodarczej oraz zarządu mieniem państwa, prowadzącego ewidencję majątku ogólnonarodowego.

Skarb Państwa jest przeciwstawiany budżetowi państwa. Skarb Państwa jest postrzegany jako reprezentujący zasoby majątkowe państwa, budżet zaś – strumienie środków pieniężnych (przepływy, operacje finansowe). Między tymi dwiema sferami (budżetową i skarbową) występują jednak stałe więzi polegające na przesunięciach środków między nimi. Przy zakupie mienia na cele publiczne z budżetowych środków pieniężnych zmieniają one swą postać na środki majątkowe (nie obejmują konfiskaty mienia i nieodpłatnej jego nacjonalizacji); przy sprzedaży i prywatyzacji (lecz nie reprywatyzacji lub uwłaszczeniu) mienia publicznego uzyskane środki pieniężne są źródłami przychodów publicznych. Ponadto należności i zobowiązania Skarbu Państwa stanowią przyszłe potencjalne dochody i wydatki budżetu państwa. Na przykład należności z tytułu zaległych płatności podatkowych, celnych oraz z opłat, wykupywanych przez budżet odsetek od kredytów bankowych, spłat rat kredytów wraz z odsetkami, poręczonych i spłaconych przez budżet, udzielonych kredytów zagranicznych stają się dochodami budżetu państwa. Zobowiązaniami, których spłata obciąży budżet państwa danego roku lub lat następnych, są natomiast zaciągnięte kredyty krajowe i zagraniczne, emitowane i pozostające do wykupienia skarbowe papiery wartościowe, udzielone poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, które mogą (lecz nie muszą) obciążyć w przyszłości budżet państwa i inne zobowiązania tworzące zagraniczny i krajowy dług publiczny.

Podstawową kategorią instytucji Skarbu Państwa jest mienie państwowe, do którego zalicza się wartość funduszy własnych jednostek budżetowych i innych jednostek podsektora rządowego (państwowego), przedsiębiorstw państwowych, akcje i udziały w kapitale zakładowym spółek Skarbu Państwa, instytucji kultury, uczelni państwowych, państwowych zakładów opieki zdrowotnej, części zysków, jeżeli zasilą ich kapitały i fundusze własne, mienie powierzone państwowym agencjom, funduszom celowym i fundacjom jako ich fundusze założycielskie lub statutowe, grunty oraz zasoby naturalne.

W Polsce co kilka lat przeprowadza się szacunkową ewidencję majątku Skarbu Państwa w podmiotach gospodarczych, które mogą być przedmiotem przekształceń własnościowych. Zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Prezes Prokuratorii Generalnej prowadzi zbiorczą ewidencję majątku oraz ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa do działania w jego imieniu. Niektóre z rozdziałów uzasadnienia ustawy budżetowej – w szczególności „Kierunki prywatyzacji” oraz „Należności Skarbu Państwa” – również zawierają pewne dane dotyczące wartości składników majątku Skarbu Państwa.

Z uwagi na przyjęcie różnych metod wyceny składników mienia, a tym samym – brak możliwości podania poszczególnych kwot według jednolitej metody wyceny wartości, odstępuje się od podawania łącznej zbiorczej wartości mienia Skarbu Państwa wyrażonej w jednej kwocie.

Wycenie podlegają według różnych metod m.in.:

– grunty, budynki i budowle i inne składniki rzeczowego majątku trwałego, takie jak: urządzenia infrastruktury, drogi, mosty i wiadukty, obiekty budownictwa wodnego – śródlądowego i morskiego, melioracje, budynki i budowle wykorzystywane przez państwowe jednostki organizacyjne i powierzone agencjom wykonującym zadania z zakresu gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa, inwestycje rozpoczęte i zaliczki na poczet inwestycji itd.;

– prawa majątkowe, jak: papiery wartościowe, prawa majątkowe stanowiące wkład założycielski Skarbu Państwa w jednostkach podsektora rządowego finansów publicznych, w tym udziały i akcje, określone w wartości nominalnej, należności długoterminowe, wartości niematerialne i prawne;

– dobra naturalne, dobra kultury narodowej oraz zasoby archiwalne; z tytułu zbycia mienia i oddania przez Skarb Państwa mienia do odpłatnego korzystania.

Ze względu na zróżnicowane przeznaczenie mienia Skarbu Państwa jego zarząd i ewidencja są prowadzone w różnorodnych formach. Składniki majątkowe wykorzystywane przez organy władzy i administracji państwowej są zarządzane przez kierowników urzędów i państwowych jednostek organizacyjnych. Stanowią one aktywa jednostek i są wyceniane oraz ewidencjonowane według zasad rachunkowości i planów kont.

Mienie, wobec którego jednostki państwowe wykonują funkcje zarządcze, regulacyjne czy inwestorskie, jest różnie ewidencjonowane. Niektóre składniki takiego mienia, np. grunty i złoża kopalin, są obciążane na rzecz osób trzecich odpłatnie.

Inne są udostępniane nieodpłatnie (drogi, wody, zbiory bibliotek). Dla takich dóbr nie prowadzi się ewidencji finansowej i nie ujmuje się ich w aktywach bilansów jednostek działających w imieniu Skarbu Państwa. Są one natomiast rejestrowane w odrębnych zbiorach informacji przedmiotowych.

Prawa wynikające z wkładu kapitałowego Skarbu Państwa realizują odpowiednie organy administracji państwowej, głównie w formie nadzoru. W odniesieniu do podmiotów gospodarczych celem nadzoru jest wzrost wartości spółek, pozyskiwanie kapitałów na rozwój oraz przygotowanie ich do sprostania wymogom konkurencji na rynku Unii Europejskiej.

Prawa z akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz związane z tym czynności nadzoru wykonywał do 2017 r. najczęściej Minister Skarbu Państwa, kierując się przepisami Kodeksu spółek handlowych, ustaw szczególnych i statutów spółek.

Od marca 2017 r. jego obowiązki przejął Prezes Rady Ministrów i ministrowie. W części spółek Skarb Państwa reprezentują ministrowie, w szczególności właściwi do spraw: rozwoju, finansów, energii, infrastruktury i budownictwa, obrony, rolnictwa, gospodarki morskiej, kultury oraz prezesi niektórych agencji wykonawczych.

Kompetencje właścicielskie i nadzorcze w stosunku do spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz w stosunku do przedsiębiorstw państwowych przysługują więc ministrowi Skarbu Państwa (Prezesowi Rady Ministrów) oraz innym naczelnym lub centralnym organom administracji rządowej i agencjom państwowym. Nie ma więc jednolitych standardów wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach kapitałowych i przedsiębiorstwach państwowych. Nadzór nad mieniem państwowym w administracji rządowej oraz w agencjach państwowych, wykonywany przez jednostki organizacyjne, realizujące zadania z zakresu dominium państwa jest nadal rozproszony i funkcjonuje według różnych standardów proceduralnych i organizacyjnych.

Ministrowi Skarbu Państwa przypadała ponadto szczególna rola – kierowanie procesami przekształceń własnościowych. Wpływy z prywatyzacji w formie przychodów zasilały budżet oraz były wykorzystywane do zapewnienia źródeł finansowania programów restrukturyzacyjnych poszczególnych sektorów i zaspokojenia roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Obecnie procesy prywatyzacji mienia, z uwagi na wyczerpywanie się zasobów do prywatyzacji oraz politykę państwa, uległy wygaszeniu.

Dotychczas obowiązująca ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 981 ze zm.) w głównej mierze regulowała zasady dokonywania przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w spółki handlowe. Proces komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w znacznym zakresie został zakończony (większość przedsiębiorstw państwowych została skomercjalizowana).

Obecnie obowiązująca ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (wymieniona wyżej) reguluje zagadnienia zarządzania majątkiem państwowym, zaangażowanym w działalność spółek kapitałowych oraz wykonywania praw i obowiązków przysługujących Skarbowi Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, dotyczących mienia państwowego, nienależącego do państwowych osób prawnych, a stanowiącego nieruchomości oraz prawa majątkowe, a także określa zasady prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Celem tej regulacji jest wprowadzenie jednolitych zasad wykonywania przez Skarb Państwa uprawnień korporacyjnych w spółkach i prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym gospodarowania innym niż akcje lub udziały w spółkach, majątkiem należącym do Skarbu Państwa.

Organy administracji publicznej oraz kierownicy jednostek gospodarują nabytym lub powierzonym tym organom lub jednostkom mieniem Skarbu Państwa oraz mogą zbywać jego składniki, a w szczególności: zapewniają wycenę mienia, zabezpieczają mienie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonują czynności związane z naliczaniem należności za mienie udostępnione przed ich przejęciem oraz prowadzą windykację tych należności, współpracują z innymi organami, które na mocy przepisów odrębnych gospodarują mieniem oraz z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego, podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na mieniu, o zapłatę należności za korzystanie z mienia, roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, stwierdzenie nabycia spadku, stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie, składają wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz wpis w księdze wieczystej i zapewniają ochronę tego mienia.

Zobowiązanie konstytucyjne do uregulowania ochrony praw i interesów Skarbu Państwa zrealizowano natomiast w Polsce w 2005 r. w drodze reaktywowania instytucji Prokuratorii Generalnej, istniejącej w okresie międzywojennym oraz bezpośrednio po wojnie. Powołana w 1919 r. jako jedna z pierwszych instytucji w niepodległej Polsce, realizowała zadania dotyczące zastępstwa procesowego w sprawach publicznych interesów majątkowych przed sądami i władzami administracyjnymi, wydawania opinii, w tym przy sporządzaniu aktów prawnych dotyczących praw i interesów majątkowych państwa czy udzielania porad prawnych w tych sprawach. Zakres jej działania dotyczył majątku ruchomego i nieruchomego, praw terytorialnych państwa wynikających z umów i traktatów międzynarodowych, zwłaszcza roszczeń względem państw obcych oraz zarządu mieniem przedsiębiorstw, funduszy i zakładów, w których była zaangażowana własność publiczna. Prokuratoria Generalna, powołana na podstawie ustawy z 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, została utworzona w celu zapewnienia ochrony interesów Skarbu Państwa przez wykonywanie obsługi prawnej i zastępstwa procesowego. Zadaniem Prokuratorii jest obowiązkowe zastępstwo procesowe organów państwa przed sądami krajowymi i międzynarodowymi w sporach o kwotę ponad 100 mln zł. W innych procesach uczestniczy ona zamiast właściwych państwowych organów i jednostek organizacyjnych na ich wniosek albo z urzędu, jeżeli wymagać tego będą interesy państwa. Prokuratoria Generalna wydaje też opinie prawne, w tym dotyczące projektów umów z udziałem Skarbu Państwa.

Od 1 stycznia 2017 r., na mocy ustawy z 15 grudnia 2016 r., Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa przekształcono w Prokuratorię Generalną Rzeczpospolitej Polskiej oraz jej oddziały – niezależną państwową jednostką organizacyjną, której obsługę zapewnia Urząd Prokuratorii Generalnej. Organem nadzorczym nad Prezesem Prokuratorii Generalnej jest Prezes Rady Ministrów. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej stoi na straży praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw i interesów Skarbu Państwa, oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa. Celem działania Prokuratorii Generalnej jest zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności ochrony praw i interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami jurysdykcyjnymi. Do zadań Prokuratorii należy wyłączne zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym, zastępstwo przed sądami powszechnymi i polubownymi oraz przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych.

Prokuratoria opracowuje ponadto dla Prezesa Rady Ministrów stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych oraz orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski. Prokuratoria opiniuje projekty aktów normatywnych, dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Do jej zadań należy zapewnienie pomocy podmiotom reprezentującym Skarb Państwa w zakresie negocjacji i ugodowego rozwiązywania sporów.

Ponadto Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć Prokuratorię Generalną do zastępowania Rady Ministrów lub ministra w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prokuratoria Generalna nie wykonuje zastępstwa w postępowaniu karnym. Jednakże Prokuratoria Generalna może, na uzasadniony wniosek podmiotu reprezentującego Skarb Państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przejąć zastępstwo w postępowaniu karnym, jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa.

Ustawa nakłada na Prezesa Prokuratorii Generalnej obowiązek utworzenia Sądu Polubownego właściwego w sprawach sporów między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Ćwiczenie 1

Uzupełnij zdania

 1. Mienie państwowe służy wykonywaniu ……………. publicznych.
 2. Zadaniem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa jest obowiązkowe zastępstwo procesowe organów państwa przed sądami krajowymi i międzynarodowymi w sporach o kwotę ponad …………………….. zł.

Ćwiczenie 2

Odpowiedz na pytania.

 1. Kto gospodaruje mieniem państwowym?
 2. Jakie zagadnienia reguluje obowiązująca ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym?

ROZWIĄZANIE

Ćwiczenie 1

 1. Mienie państwowe służy wykonywaniu zadań publicznych.
 2. Zadaniem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa jest obowiązkowe zastępstwo procesowe organów państwa przed sądami krajowymi i międzynarodowymi w sporach o kwotę ponad 100 mln zł.

Ćwiczenie 2

 1. Mieniem państwowym gospodarują wymienione przez ustawę podmioty, którym zostało ono oddane i które władają nim pod nadzorem organu wskazanego przez powołującą je ustawę, rozporządzenie lub statut.
 2. Obecnie obowiązująca ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym reguluje zagadnienia zarządzania majątkiem państwowym, zaangażowanym w działalność spółek kapitałowych oraz wykonywania praw i obowiązków przysługujących Skarbowi Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, dotyczących mienia państwowego, nienależącego do państwowych osób prawnych, a stanowiącego nieruchomości oraz prawa majątkowe, a także określa zasady prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Z tej lekcji zapamiętaj:

 • Mieniem państwowym gospodarują wymienione przez ustawę podmioty, którym zostało ono oddane i które władają nim pod nadzorem organu wskazanego przez powołującą je ustawę, rozporządzenie lub statut.
 • Skarb Państwa jest przeciwstawiany budżetowi państwa. Skarb Państwa jest postrzegany jako reprezentujący zasoby majątkowe państwa, budżet zaś – strumienie środków pieniężnych (przepływy, operacje finansowe). Między tymi dwiema sferami (budżetową i skarbową) występują jednak stałe więzi polegające na przesunięciach środków między nimi.
 • Ze względu na zróżnicowane przeznaczenie mienia Skarbu Państwa jego zarząd i ewidencja są prowadzone w różnorodnych formach. Składniki majątkowe wykorzystywane przez organy władzy i administracji państwowej są zarządzane przez kierowników urzędów i państwowych jednostek organizacyjnych. Stanowią one aktywa jednostek i są wyceniane oraz ewidencjonowane według zasad rachunkowości i planów kont.

Z następnej lekcji dowiesz się, czym są funkcje finansów publicznych – poznasz ich podział i funkcje. Zyskasz nowe kompetencje, dzięki którym szybciej wykonasz swoją pracę.

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
 • VIDEO
 • Podatki
Dowiedz się, jak krok po kroku sporządzić CIT-8 za 2017 rok
 • VIDEO
 • Analiza i kontrola finansowa
JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

JPK nowe obowiązki w 2018 roku i planowane zmiany

Dodano: 21/02/2018 Autor : Samir Kayyali 01:10:00
 • VIDEO
 • Analiza i kontrola finansowa
Sprawozdanie finansowe 2017 – praktyczne wskazówki, jak się przygotować
 • VIDEO
 • Wynagrodzenia i ZUS
Ulgi i zwolnienia dla pracowników oraz programy motywacyjne po zmianach od 2018 roku
Zobacz więcej Video

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe

Materiały na podobny temat

 • Video
 • eKursy
 • eBooki
 • Prezentacje szkoleniowe
wiper-pixel